A. S. Steenberg – 1854-1929

Tilbage til ForsidenA. S. Steenberg 

As a library pioneer Steenberg had no competitors his size around the turning of the century.
His contribution was to introduce the Anglo-American public library ideology to the early Danish librarians, and to provide the latest methods in library technology.

These ideas and technicalities were the outcome of his reading of library journals, his travels to England and America, and from his correspondance with E. Reyer in Austria. As a consultant, and from 1910 head of the State Bureau for public libraries, he was agitating the library cause in meetings nationwide to support the foundation of new libraries, as well as influencing the political key-figures. Although his later years saw some struggling between fractions in library ideology he will unsurpassed remain the founding father for the public libraries of Denmark.

Review:Folkebogsamlinger, i dens historie og indretning
Recent progress in the popular libraries of Denmark and their present conditions

Public libraries in Denmark. 1910

 Bøgernes Fjernhed fra Livet viser sig ogsaa i andre Forhold. Den viser sig i den almindelige Opfattelse af, hvad et Bibliotek er. Det betragtes af mange som et Sted, hvor der gemmes værdifulde Skatte, kun tilgængelige for en snæver Kreds af lærde, hvis Syslen med Bøger ikke har noget med Livet at gøre. Eller som et Sted, hvor der for billig Betaling eller gratis udleveres Bøger til Underholdning. En Bibliotekar opfattes endnu af mange som en Bindehund, hvis vigtigste Opgave det er at passe paa, at der ikke stjæles fra Ejendommen; andre betragter ham paa samme Maade, som de betragter en Mand, der sælger Billetter, som en Uddeler. At et Bibliotek kan indeholde en Rigdom af Arbejdsredskaber for det praktiske Liv, at en Bibliotekar kan være en Lærer og Leder i at bruge disse Redskaber, derom har kun faa Mennesker nogen Forestilling. (1907)

 


Andreas Sophus Schack Steenberg, biblioteksagitator og titulær professor. Født 16.12.1854 i Hamburg. Forældre: Postmester, kammerråd Niels Daniel Schack og Magdalene Margrethe Dorthea Hemmert. Død 27.1.1929 i Charlottenlund, begravet på Assistens kirkegård. Gift 1880 med Laura Emilie Steenberg.

Student 1973, statsvidenskabelig eksamen 1877 og 1880 eksamen i matematik og naturfag. Adjunkt ved Horsens lærde skole 1882. Hans politiske og sociale interesser førte ham til en plads som venstremand i Horsens byråd, og fra 1885 var han formand for arbejderundervisning med aftenskole i byen. S. oprettede for aftenskolen en lille bogsamling, samtidig med at han som bibliotekar fik åbnet latinskolens bibliotek for offentligt udlån. Dermed var S. slået ind på den vej med boglig formidling i folkeoplysningens tjeneste som skulle blive hans manddomsværk, og han tog snart kontakt til biblioteksledere i England og Amerika samt ikke mindst til den østrigske biblioteksmand E. Reyer.

Hans kontakter og rejser (England 1895 og 1897, Frankrig 1900 og Amerika 1902) gav ham en viden om den anglo-amerikanske public library ideologi som han formidlede videre til den danske bogsamlingsbevægelse. Foredragsvirksomhed med bred veltalenhed og publicering af artikler om bøger og læsning var hans væsentligste agitationsformer. År 1900 udgav han en første introduktion til biblioteksfagets mål og midler som skulle blive banebrydende for den danske folkelige biblioteksudbygning: Folkebogsamlinger - deres Historie og Indretning.

Statens engagement i den opvoksende bogsamlingsbevægelse tiltrak S., og hans arbejde som konsulent - og den faktiske leder af kultusministeriets virksomhed med landets bogsamlinger - medførte at han 1909 tog afsked med lærergerningen i Horsens for at flytte til København som leder af den nyoprettede Statens Bogsamlingskomité. Samarbejdet her med Th. Døssing fra 1912 førte til en stærk udbygning af folkebibliotekerne frem mod den første lov i 1920. Udviklingen fandt i stigende sted ud fra et nyt og mere tidssvarende bibliotekssyn der adskilte sig fra de idealer som havde drevet S. og de første bogsamlingspionerer frem. S. var syg under forarbejdet til biblioteksloven og Døssing ydede her den afgørende indsats - byggende på det grundlag og den pionerindsats som S. havde stået for.

Som det har været tilfældet flere gange i århundredets løb, viste S. sig at være den rette mand på rette tid og sted. Hans pionerindsats og utrættelige agitationsvirksomhed har inspireret biblioteksfagets tidlige ildsjæle, og hans ildhu og gejst kan genfindes i senere biblioteksagitatorer som Søren Banke og Ralph Lysholt Hansen.

Ridder af Dannebrog 1905. Kommandør af 2. grad af den svenske Vasaorden. Det kgl. Landhusholdningsselskabs Collin-Medalje.
Titulær professor 1910. Oprettelse af Steenbergs Stipendiefond, nu Stipendiefonden (Professor Steenberg, Kinch og Schøtler Nielsens fond).
Bibliografi

Folkebogsamlinger. Deres Historie og Indretning. Aarhus og København, 1900. 176 sider. Oversat til svensk i uddrag med et tillæg af Ragnar Fehr: Om folkbibliotek. Stockholm, 1902. 44 sider. (Verdandis småskrifter Nr. 110).
Vore Folkebogsamlinger. Deres Nytte og Nødvendighed. Udgivet af Danmarks Folkebogsamlinger. Holbæk, 1915. 95 sider. Heri: Statens Bogsamlingskomite. Side 38-43. Eller hele bogen
A.S.Steenberg: Bøgerne og Livet. i: Tilskueren, 1907, side 328-36.
A.S.Steenberg: Hvor langt er vi komne og hvad nu? i: Bogsamlingsbladet, 4.årg., 1909-10, side 74-77.
A.S. Steenberg: Statens Bogsamlingskomitè. i: Bogsamlingsbladet, 5.årg., 1910-11, side 32-35.

- A.S. Steenberg. En bibliografi. Udgivet af centralbiblioteket i Horsens. 1969. 42 blade. Heri: Litteratur af ASS: 163 numre. Litteratur om ASS: 28 numre.

- Skildringer fra England. 1899.
- Folkebogsamlinger. Kbh, 1900. 8 upag. sider. Kun som særtryk. Bidrag til: Vor Tid. Ugeblad for social oplysning paa Kristendommens Grund.
- Skolen og bøgerne. København, 1905. 44 sider. Bogen er oversat og bearbejdet til finsk: A.S.Steenberg: Koulu ja kirjat. Tekijän livalla suomeksi sovitti Wm. Sippola. Helsinki, 1908.
- Vore folkelige Bogsamlinger. En beretning om deres nuværende Stilling. København, 1912. 28 sider.
Anmeldt af :
- Arne Arnesen. i: For folke- og barneboksamlinger, 1912, side 141-42.
- Jürges. i: Blätter für Volksbibliotheken und Lesehallen, 1915, side 55-56.
- Louis Kæstel. i: Folkeskolen, 1913, side 158-59.

- Folkebogsamlinger. i: Tilskueren, 1894, side 163-174.
- Skolen og Bøgerne. i; Vor Ungdom, 1902, side 589-99.
- Den danske Stats Komite til Understøttelse af Folkebogsamlinger. i: Folkbiblioteksbladet, 1904, side 87-89.
- De frie offentlige Biblioteker i Nordamerikas forenede Stater. i: Nordisk Tidsskrift för Vetenskap, Konst & Industri. 1905.


Biograferet i

- Vore Landsbybogsamlinger / Johannes Grønborg. København, 1912. 96 sider. Heri side 14-15.
- Den danske Bibliotekarstand / Svend Dahl. 1925. 40 sider.
- Dansk biografisk Leksikon (DBL). 1.udg. (1887-1905. 19 bind). 2.udg. (1933-44. 27 bind). 3.udg. (1979-84. 16 bind). I alle tre udgaver biograferet af Svend Dahl, med genbrug fra 2. til 3. udgaven.
- Dansk biografisk Haandleksikon 1920-26.
- Kraks Blå Bog. 1929.
- Salmonsens Konversationsleksikon. 2.udg. 1915-30. 26 bd. Biograferet af Carl. S. Petersen.


Biografier

- A.S. Steenberg. En bibliografi. Udgivet af centralbiblioteket i Horsens. 1969. 42 blade. Heri: Litteratur af ASS: 163 numre. Litteratur om ASS: 28 numre.

- Erindringer fra mit Biblioteksarbejde. i: Bogens Verden, 1921-23. 1921: side 45-50, 88-93, 137-145. 1922: side 89-95, 169-74. 1923: side 170-77, 227-31. 1924: side 7-12. Også som særtryk af Bogens Verden. København 1923. 48 sider. D.
- Barndomserindringer. i: Ripenser-Bladet, 1925, nr. 22, December. Side 265-269.

- Af M. Jepsen. i: Folkelæsning, 17.8.1902.
- Jens Bjerre. i: Bogsamlingsbladet, 1906-07, side 2-3.
- Johannes Grønborg. i: Folkeskolen, 1909, side 382-83.
- Arbejdervennen, 16.6.1912.
- Bogsamlingsbladet, 1914-15, side 142-163
- 60-års dag 16.12.1914 med omtale i: Horsens Folkeblad, 15.12.1914; Viborg Stiftstidende, 16.12.1914; København, 16.12.1914; E. Fog. i: Aarhus Amtstidende, 18.12.1914.
- J. Høirup. i: Bogsamlingsbladet, 1919-20, side 210-11.
- Politiken 2.8.1920.
- H.O. Lange. i: Bogens Verden, 1920, side 49-52.
- 70-års dag 16.12.1924 med omtale i: Af J. Høirup i: Bogens Verden, nov-dec 1924; Fyns Tidende, 16.12.1924; København, 16.12.1924; Politiken, 16.12.1924.
- Biblioteksbladet, 1924, side 209-10.
- Th. Døssing. i: Bogens Verden, 1929, side 169-72.
- Karl Fischer. i: For Folkeoplysning, 1929, side 172.
- Fr. Hjelmqvist. i: Biblioteksbladet, 1929, side 333-35.
- J.S.E. i: Folkeskolen, 1929, side 863.
- Bücherei und Bildungspflege, 1929, side 474.
- Horsens Statsskole 1532-1932 / Cl. Clausen. 1932. Register.
- Rigsdagstidende. Forhandlinger i landstinget. 101. ordentlige samling 1949-50. Spalte 1060. P.K. Thomsen.
- Et par minder fra A.S.Steenbergs tid / J.H. Landt. i: Bogens Verden, 1955, side 16-18.
- De danske folkebibliotekers historie 1876-1940 / H.Hvenegaard Lassen. 1962. Heri side 150-60. (02).
- Hvem var Andreas Schack Steenberg? / Carl Th. Jørgensen. i: A.S. Steenberg. En bibliografi. Udgivet af centralbiblioteket i Horsens. 1969. 42 blade. Heri biografi 9 blade.
- V. Klingberg-Nielsen. i: Bibliotek 70, 1982, side 266-69.


Signatur


Klik på signaturen, hvis du vil se den i stor størrelseIkonografi

- Maleri af Bertha Wegman. 1923. Frederiksborg slot.
- Maleri. Biblioteksstyrelsen.
- Foto i Det kgl. biblioteks kort- og billedafdeling.
- Signatur. i: Erindringer fra mit Biblioteksarbejde. Særtryk af Bogens Verden. København 1923. 48 sider. D.


Efterladte papirer

Levnedsberetning i ordenskapitlet. Rigsarkivet. 2 pakker. Heri bl.a.:
- Læg påtegnet Amerikarejse 1902. Tom.
- Diverse familiepapirer.
- Personlige papirer. Heri karakterbog 1866-73.
- Breve fra Jeanette Cohn, f. Steenberg.
- Avisudklip: Breve fra Amerika.
- Min rejse til Amerika. Håndskrevet manus.
- Barndom. Håndskrevet manus. Om hans første billedbøger på tysk.
- Folkebibliotekerne i Danmark. De første Aar under den nye Bevægelse. Blad 1-41.
- Dagbøger. Heri bl.a.: 19.4.1910. »Flytning. Kl.1.17 rejser Jeanette og jeg til KBH og Charlottenlund.« 18.7.1910. »Bibliotekskurset begynder.« 21.7.1910. »Kultusminister Appel til Middag hos os.« 17.8.1910. Jeanettes bryllup.
- Amerika efteråret 1902.
- Erindringer fra mit Biblioteksarbejde. Særtryk af Bogens Verden, 1922. Side 3-48.
- Stationsbyens Folkebibliotek. Aarhus 1909. Udarbejdet for Landsudstillingens Sektion for Biblioteksvæsen af Vilh. Grundtvig. 12 sider, ill. planer, farveoversigt over bøgernes ordning.
- Barnet og det skrevne Ord. Særtryk af Einar Bang: Forældrenes Bog. Heri side 237-259.
- Offentlige Biblioteker udenfor Kjøbenhavn. Berl.Tid. Særtryk 1892. 8 sider.
- Skolen og Bøgerne. 1905. 44 sider.
- De frie offentlige Biblioteker i Nordamerikas forenede Stater. i: Nordisk Tidsskrift för Vetenskap, Konst & Industri. 1905.
- Barndomserindringer. i: Ripenser-Bladet, 1925, nr.22, December. Side 265-269.
- Læsning. Udgivet af Studiekredsforeningen. Redigeret af Steenberg. 1922, nr. 1, Februar. Heri: Steenberg, Døssing, Hvenegaard Lassen. 1922, nr. 2, April. Heri: Døssing, Sejr mv.