Bent Werner & Jørgen Nielsen: Det veldirigerede bibliotek. i: Bibliotek 70, 1980:1, side 14-15.

Tilbage til oversigten Artikler
Tilbage til Forsiden
 

Det veldirigerede bibliotek

 
Voksenudlånet - bibliotekernes syge mand. Er voksenudlånet - engang folkebibliotekernes centrale afdeling - ved at udvikle sig til biblioteksvæsenets "syge mand"? Der er i hvert fald ingen tvivl om at udlånsafdelingerne for voksne i dag har en række problemer, hvoraf det største nok er den stadigt voksende materialebestand uden en tilsvarende forøgelse på personalesiden, med deraf følgende forringede muligheder for en tilfredsstillende publikumsvejledning. <br>Samtidig er udlånsvirksomheden påvirket af den udskillelse af en række specialfunktioner som har taget fart i de senere år. Mens man inden for en række af disse specialer har mulighed for at arbejde med et veldefineret område, og udvikle en høj grad af professionel kompetence, sidder udlånsbibliotekarerne stort set tilbage med den stadig fundamentalt vigtige, men lidet håndgribelige formidling af udlånets materiale. <br>Nogle af disse problemer, som er nævnt i artiklen af Jørgen Nielsen og Bent Werner, må formodes at blive genstand for en grundig diskussion på den konference om biblioteksformidling som Faggruppen for udlånsbibliotekarer afholder i marts 1980. <br>Vejen frem må være analyse, planlægning og argumentation, båret frem af en vilje til bedre og mere professionel formidling. Som et eksempel på sådanne analyser bringes tre artikler, udsprunget af det 2-måneders kursus i skønlitteratur og litteraturkritik som Danmarks Biblioteksskole afholdt i september og nopvember 1979, og dermed også et produkt af diskussioner blandt kursusdeltagerne, selv om de i den konkrete udformning står for de anførte forfatteres regning.
 

14
Folkebibliotekernes udlånsafdelinger for voksne befinder sig på mange måder i en kriseagtig situation, som blandt andet giver sig til kende ved udlånsbibliotekarernes søgen efter en selvstændig identitet blandt de efterhånden mange specialistgrupper som i dag markerer sig så stærkt i bibliotekerne.
€ Endnu i begyndelsen af 1960'erne kunne man i stor udstrækning identificere folkebibliotekerne med deres udlånsafdelinger for børn og voksne. Det føltes dengang som en mulighed at blive en god udlånsbibliotekar, og rundt omkring på bibliotekerne var der da også en række især ældre kolleger som personificerede dette ideal. Bibliotekarer som havde et betydeligt kendskab til bogbestanden, og dermed rede på hvad der var værd at fremhæve.
Her ved indgangen til 1980'erne er situationen i udlånet for voksne unægtelig en helt anden. I dag er det dristigt at påstå at bibliotekarerne har bare nogenlunde føling med samlingerne, og rede på hvad der kan og bør fremhæves.
Samlingerne er større, meget større, og der indgår løbende flere titler på flere sprog og i form af flere medier. Samtidig har den tidligere så dominerende skønlitteratur måttet afgive terræn til en stadigt voksende bestand af faglitteratur, og formidlingen af holdninger har måttet vige pladsen for fremskaffelse af informationer. Behovspresset i form af henvendelser til personalet er voksende, personaletiden er utilstrækkelig, og kunne mange steder mageligt bruges udelukkende til direkte publikumsvejledning og søgning efter informationer og litteratur. Der erkendes åbent at materialevalget er blevet en hastig proces, at orientering i nyindgået materiale ofte er et ømt punkt, og at den løbende pleje af samlingerne forsømmes eller undlades, bortset fra en mere mekanisk frasortering af nedslidte materialer.
€ Mens man således i 1960'erne kunne starte en debat om den grundlæggende del af biblioteksarbejdet som hedder indirekte formidling, og som omfatter et omhyggeligt materialevalg, en omhyggelig materialepleje og en omhyggelig daglig redaktion af samlingerne, så står vi i dag med samlinger som er ved at tage magten fra os, og med en markant vægtforskydning i arbejdet over til den direkte informations- og litteratursøg-

15
ning på anfordring, med et utilstrækkeligt og på mange måder uhensigtsmæssigt katalogapparat som eneste hjælpemiddel.

To hovedtendenser
€ Ser man på den faglige udvikling i øvrigt inden for de sidste 10-15 år falder to hovedtendenser i øjnene:
€ En række gamle og nye delfunktioner eller specialer har udviklet sig til en betydelig grad af professionalisme inden for områder, der endnu forekommer overskuelige. Det gælder naturligvis børnebiblioteksarbejdet, men også referencearbejdet, det opsøgende arbejde, og musik- og kunstbiblioteksarbejdet. Sågar kontaktarbejdet, der på mange måder kunne være en integreret del af udlånsvirksomheden, er på de fleste større biblioteker udskilt i en særlig arbejdsfunktion. Et udtryk for denne voksende specialisering er de forskellige fagblade og faggruppeblade som er kommet til i de senere år.

Rationaliseringsfilosofien
€ Den anden hovedtendens kan sammenfattes i ordet rationalisering. Rationaliserings-processerne startede engang i begyndelsen af 1960'erne, og sigtede direkte eller indirekte mod det traditionelIe tyngdepunkt i biblioteksarbejdet: Udlånsvirksomheden. Meget logisk, eftersom rationalisering beskæftiger sig med kvantiteter, og det er i udlånsarbejdet vi har de store tal og de stadigt stigende statistikker.
Rationaliseringen opfattedes i starten som en styrkelse af professionalismen i faget, en befrielse fra lokale og uprofessionelle løsninger på praktiske problemer. Det var den også på mange måder i forhold til den situation som forelå for ca. 15 år siden. I dag nødsages man til at anlægge en mere nuanceret vurdering. Rationaliseringsfilosofien tilsigtede omkostningsminimering og omsætningsmaksimering gennem centralisering, standardisering og forenkling. Og det fik vi så, i rigt mål, Men vi fik også med i købet et katalogapparat som giver utilstrækkelige indgange til samlingerne, Og som publikum ikke kan forstå. Vi fik slet redigerede samlinger på grund af manglende personaletid til indirekte formidling. Vi fik et delvis kunstigt skabt lokalebehov fordi samlingerne ikke holdes under tilstrækkelig kontrol. Og vi fik en personalesituation som bestemmes af presset fra de målrettede benyttere, der stiller personalet over for stadig mere krævende opgaver.
€ I udlånsarbejdet har man ladet sig lamme dels af publikumspresset, dels af rationaliseringsfilosofien. Rationaliseringsklimaet medførte en almindelig passivisering, hvor man blev tilbøjelig til at afvente og eventuelt kritisere initiativer fra centralt hold, i stedet for selv at gå i aktion og selv stille krav. Det må nemlig understreges at bibliotekspersonalet ved sine stadige krav om centrale løsninger, og ved en måske forståelig, men uprofessionel mangel på interesse for de grundlæggende bibliotekariske discipliner katalogisering og klassifikation har hjulpet godt til med at skabe den situation vi står i.
Hvis man i dag spørger hvad udlånsbibliotekaren rent faktisk kan, ud over at søge i samlingerne ved hjælp af et utilstrækkeligt kartotek, så kunne der let opstå en pinlig pause. Faglig inaktivitet, en vis frustrering og manglende analyse af egne problemer er nok rationaliseringens største omkostning, som ikke kan gøres op i penge og vejes op mod gevinsterne, fordi der er tale om en modpostering af kvantitet og kvalitet.
På den anden side hører det dog også med i billedet at især FAUST-debatten og den fortsatte edb-debat har åbnet manges øjne for hvorhen vi kan risikere at blive ført af rationalisering og centralisering.

Personalefaktoren afgørende
€ Man må nøgternt sige at der for udlånsarbejdets vedkommende, til trods for de stigende statistikker, eller måske snarere på grund af de stigende statistikker, har været tale om et langsomt forfald i faglig kvalitet og professionalisme, som nu falder direkte i øjnene. Tilsvarende må man sige, at hvor der inden for mange grene af biblioteksarbejdet har fundet en glædelig og bevidst faglig udvikling sted, så glimrer denne faglige bevidsthed og udvikling ved sit fravær inden for udlånsvirksomheden. Fornyelsen er begrænset til flere materialer på flere sprog - og i bedste fald til ny design og bedre pladsforhold.
€ Årsagen til problemerne, og dermed også løsningen, skal mere end noget andet sted søges i personalefaktoren. Specialiseringen inden for bibliotekernes samlede arbejdsområde har medført aktivitet, kreativitet og øget kompetence inden for specialfunktionerne, mens man ikke har indset værdien af at betragte udlånsarbejde som et speciale, på samme måde som for eksempel den praktiserende læges arbejde er et speciale. Det hører også med i billedet at udlånsafdelingerne mange steder har måttet opsuge en uforholdsmæssig stor del af løst ansatte og deltidsansatte bibliotekarer.
Personalefaktoren er det springende punkt, og hvis man vil tage kampen op mod det faglige forfald i udlånets formidlingsarbejde, må man begynde her.

Arbejdet må begynde lokalt
€ Arbejdet med at vende udviklingen må givetvis begynde lokalt, i det enkelte bibliotek. Man må tage sig den nødvendige tid til at analysere situationen og formulere problemerne - uanset hvordan behovspresset ellers låser én fast i dagens gøremål. Man må gøre sig klart hvad man vil og hvad man mangler. Man må opstille en målsætning, ikke blot for sit materialevalg, men også for sin materialepleje, sin materialepræsentation, sin materiale-PR og for sine arrangementer i samspil med mulighederne i materialesamlingerne. Man må gøre sig klart hvordan man vil nyindrette udlånslokalerne, så de ikke blot fungere som åbne magasiner, men i sig selv får en materialeformlidlende funktion.
Dernæst vil man finde at man mangler ressourcer. Og man vil finde at den ressource man først og fremmest mangler er personaletid. Det må der sættes tal på. Det vil sige at man efter bedste skøn, må vurdere hvad der skal til for at få tilvejebragt en rimelig ligevægt mellem den indirekte og den direkte formidling, mellem det velredigerede tilbud, som undertiden kan overraske folk ved mulighedernes mangfoldighed, og det umiddelbare behovspres.
Udviklingsprogrammet for udlånet med redegørelse for ressourcebehov må indgå i den samlede udviklingsplan for hele biblioteket og forelægges de bevilgende myndigheder.
€ Nu kan man sige at det ikke ligner noget at komme med den slags betragtninger lige nu, hvor det bliver stadig vanskeligere at få bevillinger i det hele taget, især til kulturelle formål, og ganske særligt til personale. Hertil må svaret være, at alternativet er et fortsat fagligt forfald i bibliotekernes helt centrale virksomhedsgren, og en ineffektiv udnyttelse af de ressourcer som allerede i dag står til rådighed. Der er ingen anden vej frem end analyse, planlægning og faglig argumentation, som bæres frem af en vilje til bedre og mere professionel formidling.
€ Målet må være at hele biblioteket, med alle dets delfunktioner, kan fungere som et samlet og levende, velredigeret medium, som dagligt manifesterer at omstændighederne ikke er altings grænse, men at der er nye perspektiver hele vejen rundt.
JØRGEN NIELSEN
BENT WERNER