Erik Allerslev Jensen – 1911-1994
Tilbage til ForsidenErik Allerslev Jensen 

Erik Allerslev Jensen was as library director of the State Inspectorate (1960-75) the leading figure in the expansion of the public library sector to meet the growing societal demand for library services in the 1960'es. His contribution is anchored in an understanding of the need to rationalize and develop library work procedures, leading to a change also in composition of staff from 1964 onwards. His alliance with the head of the State Finance Committee, Ralph Lysholt Hansen, was most beneficial for the general public library development. He was among the first to acknowledge the need for automation in libraries, a vision hard to comprehend for library staff and trade unions around 1970.
Biography in English. in: Danmarks folkebibliotekslitteratur 1950-1970. Danmarks Biblioteksskole, 1975. Page XXI-XXIX.


Libraries and democracy an interview with Erik Allerslev Jensen 1976Anden runde i rationaliseringsarbejdet er allerede indledt med introduktionen af elektronisk databehandling i bibliotekssammenhæng. Formålet hermed er tredobbelt. For det første vil edb overflødiggøre en række personalekrævende manuelle arbejdsrutiner i bibliotekerne og derved på lidt længere sigt medvirke til at dæmpe stigningstakten i behovet for kontoruddannet personale. For det andet medfører anvendelsen af edb en række publikumsfordele, idet den samlede bogbestand i landets biblioteker kan blive umiddelbart tilgængelige for alle brugere. Og for det tredje giver edb både kommuner og centrale biblioteksinstanser mulighed for at få statistiske oplysninger som kan betyde en bedre styring og ressourcefordeling på biblioteksområdet. (1974).

 


Erik Allerslev Jensen, biblioteksdirektør. Født 22.5.1911 i Holstebro. Forældre: overlærer Sigurd Jensen og Meta Kirstine Hansen. Død 10.6.1994. Gift 1932 med Kamma Ena Erichsen; gift anden gang 1938 med børnebibliotekar Gudrun Franch, død 1956; tredie gang 1962 (uden vielse) med direktør, bibliotekar Bodil Normann, død 1964; fjerde gang 1987 med overbibliotekar Ane Marie Bonde Petersen.

Studentereksamen 1929, afgangsprøve fra Statens Bibliotekskole 1933. Underassistent samme år ved Frederiksberg kommunebiblioteker hvor han i de følgende år påvirkedes af Krogh-Jensens biblioteksadministrative praksis og ledelse. Døssing hentede i 1937 EAJ til at lede Statens Bibliotekstilsyns afdeling for trykte kort, og ledte ham dermed ind på et af hans væsentligste indsatsområder i bibliotekvæsenet: Opbygning af fællesinstitutioner på nationalt niveau til effektivisering og standardisering af biblioteksarbejdet i en rationel arbejdsdeling mellem opgaveløsning på lokalt og centralt niveau: Folkebibliotekernes bibliografiske Kontor med EAJ som forretningsfører 1939-46, senere: Dansk bibliografisk Kontor, Bibliotekscentralen og Dansk BiblioteksCenter.

EAJ deltog under besættelsen i Frit Danmarks bibliotekargruppes illegale aktiviteter 1944-45, og 1946 blev han ansat som biblioteksinspektør i Statens bibliotekstilsyn. Han medvirkede her også til oprettelsen af Indbindingscentralen i 1949, men hans hjertesag var den daglige ledelse af Statens Bibliotekskole hvor hans pædagogiske evner og store faglige viden gjorde ham til en estimeret underviser. Den internationale biblioteksudvikling introducerede han gennem en omfattende anmeldelsesvirksomhed i Bogens Verden, en international interesse han senere dyrkede i IFLA. Da uddannelsen i 1956 får sin egen skole fortsatte EAJ på Den nordiske fortsættelsesskole for bibliotekarer i Kungälv 1957-1968 sit arbejde med kompetenceopbygning og lederudvikling, nu på nordisk plan.

Udnævnelsen til biblioteksdirektør i 1960 gav EAJ lejlighed til i hans embedsperiode at lede den ekspansion af folkebibliotekerne som fulgte i kølvandet på en fremtidsorienteret bibliotekslov fra 1964. Hans penneføring mærkes i udformningen af loven og dens følgeforskrifter. Men det var hans tætte alliance med Ralph Lysholt Hansen - formand ikke bare for Danmarks Biblioteksforening, men også for Finansudvalget - der danner grundlag for en folkebiblioteksudvikling uden sidestykke i de følgende årtier.

Evnen til strategisk tænkning finder i 1960'erne et fornemt udtryk i hans initiering af betænkninger der formidler en ændret personaleanvendelse og arbejdsdeling i folkebibliotekerne. Uden inddragelse af kontoransatte ville den bibliotekariske arbejdskraft langtfra have rakt til at løse de mange nye opgaver som 1964-loven indeholdt. Før sin afgang som biblioteksdirektør i 1975 nåede EAJ også at iværksætte den forsøgsvirksomhed med edb som er udgangspunkt for al senere informationsteknologisk udvikling i bibliotekerne.

Dagens biblioteksvæsen er stærkt præget af EAJ's indsats indenfor områderne effektivisering, standardisering og rationalisering af biblioteksarbejdet. Dertil kommer den markante opgaveudvikling af biblioteksvirksomhden i kølvandet på 1964-loven, hvor parløbet med Ralph Lysholt Hansen blev den krumtap hvorom den faglige og økonomiske udbygning tog fart. En udbygning der ikke uberettiget tiltrak sig international opmærksomhed.

Æresmedlem af Danmarks Biblioteksforening 1975 og tildelt foreningens ærespris.
Bibliografi

'Til Bibliotekssagens Fremme'. Træk af Bibliotekstilsynets Virksomhed indtil 1970 / Erik Allerslev Jensen. 1985. 193 sider.
Rationaliseringsmuligheder i biblioteksarbejdet. i: Bogens Verden, 1959, side 445-454.
Demokratiets Krav til Bibliotekerne. Udgivet af "Frit Danmark"s Bibliotekar-gruppe. 1945. 23 sider.

- Af og om Erik Allerslev Jensen: et bidrag til en bibliografi / Poul Daugaard. Side 149-79. i: Erik Allerslev Jensen. Festskrift i anledning af 80 års dagen den 22. maj 1991 / redigeret af: Morten Laursen Vig, Jes Petersen og Morten Hein. Statens Bibliotekstjeneste, 1991. 184 sider, illustreret.

- Dansk bibliotekslitteratur: bidrag til en bibliografi / E. Allerslev Jensen og Torben Nielsen. Folkebibliotekernes Bibliografiske Kontor, 1950. 194 sider.
- Administrationens forhold til katalogiseringen. i: Biblioteksproblem. Natur och Kultur, 1952. Side 30-39.
- Oplandsarbejde. Udsendt som festskrift til H. Hvenegaard Lassen på 70-årsdagen 6. september 1956 / E. Allerslev Jensen (red.). 147 sider. 1956.
- Folkebibliotekernes historie. Danmark. i: Nordisk Håndbog i Bibliotekskundskab. 1958. Bind 2, side 340-346.
- Forudsætningerne for en ny dansk bibliotekslov / Erik Allerslev Jensen. i: Idéer och resultat. Nordiska biblioteksuppsatser tillägnade Ingeborg Heintze. Allhems Förlag, 1961. Heri side 15-22. Også som særtryk.
- Bibliotekscentralens forhistorie og første år. 1979. 105 sider. Anm. af Oluf Abitz i Bogens Verden, 1979, side 192-93.
- En professionel bibliotekar skabes. i: Folkebibliotekaren Harald Hvenegaard Lassen 1886-1971 / redigeret af Vibeke Brandt. Odense Centralbibliotek, 1986. 76 sider. Heri side 9-17. D(L5-5).
- Georg Krogh-Jensen. 1987. 78 sider.

- Katalogapparatet i folkebibliotekerne. i: Bogens Verden, 1937, side 281-86.
- Oplysning eller økonomisk spekulation. i: Bogens Verden, 1941, side 310-12.
- Er bibliotekaruddannelsen tidssvarende? i: Bogens Verden, 1949, side 377-81.
- Et bibliografisk kontor - hvad det er og hvad det kunne være. i: Biblioteksbladet, 1950, side 54-56.
- Folkebibliotekerne og højskolen. i: Bogens Verden, 1963, side 10-15.
- Nye perspektiver i biblioteksarbejdet efter biblioteksloven og rationaliseringsbetænkningen. i: Bibliotekaren, 1964, side 201-11.
- Den nye danske bibliotekslov / Erik Allerslev Jensen. i: REOL, 1964, no.3, side 131-41.
- Georg Krogh-Jensen. i: Bogens Verden, 1968, side 691-92.
- Forslag om bibliotekernes indbyrdes lån / Palle Birkelund & Erik Allerslev Jensen. i: Bogens Verden, 1972, side 620-25.
- Noget om - Lysholt Hansen / Erik Allerslev Jensen. i: Bogens Verden, 1978:8/9, side 274-82.
- Thomas Døssing - 100 år / Erik Allerslev Jensen. i: Bogens Verden, 1982, side 366-73.

Årsberetninger:
Erik Allerslev Jensen. Biblioteksdirektørens årsberetning 1960-74.


Biograferet i

- Den danske Bibliotekarstand 1950 / Albert Fabritius og Sven Houmøller. 1951.
- Den danske Bibliotekarstand / Houmøller og Torben Palsbo. BC, 1963.
- Dansk biografisk Leksikon (DBL) 3.udgave. (1979-84. 16 bind). Heri biograferet af Mogens Iversen.
- Kraks Blå Bog. 1994.
- The international who's who 1990-91. London, 1990. Side 30-31.
- Den store danske encyklopædi. (1995-2001. 20 bind).


Biografier

Libraries and democracy - an interview with Erik Allerslev Jensen. Interviewer: Jan Ristarp. in: SPLQ, 1976, page 2-6.
Mindeord om Erik Allerslev Jensen / Børge Sørensen. i: B70, 1994, side 322-23.

- Af og om Erik Allerslev Jensen: et bidrag til en bibliografi / Poul Daugaard. Side 149-79. i: Erik Allerslev Jensen. Festskrift i anledning af 80 års dagen den 22. maj 1991 / redigeret af: Morten Laursen Vig, Jes Petersen og Morten Hein. Statens Bibliotekstjeneste, 1991. 184 sider, illustreret.

- Den ny Biblioteksinspektør udnævnt. Interview ved Eric Danielsen. i: Land og Folk. 5.10.1946.
- Den nye biblioteksdirektør. i: Bogens Verden, 1960, side 1-2.
- Man skal ikke betale penge for at låne bøger. Interview ved Kate Fleron. i: Frit Danmark, 1960:11, side 4-6.
- Biblioteksårbog 25. årgang eller Hvem ejer Danmarks biblioteksvæsen? / Helge Scheuer Nielsen. i: Biblioteksdebat, 1966-67, side 17-19.
- Jordforbindelsen mangler vi ikke. Interview med biblioteksdirektøren. i: Bibliotek 70, 1970:4, side 3-8.
- Dialog frem for magtdemonstration. Interview ved Preben Skov og Per Nyeng. i: Bibliotek 70, 1970:7, side 19-21.
- Bibliotekarmangelen det største problem. Interview med biblioteksdirektør E. Allerslev Jensen / Ingerlise Koefoed. i: Bogens Verden, 1971, side 246-49.
- Katalogisering i folkebibliotekerne: fra håndskrevne katalogkort - til biblioteksdata / Interview ved Anni Larsen, Birgit Bach, Else Ramsgaard, Niels Kr. Jensen, Ole Tophøj og Kamma Tolstrup. i: Bogens Verden, 1974, side 142-48.
- Det er nemmere at indføre pionertiden igen end at komme af med den. Interview med E. Allerslev Jensen / Jørgen Bro Glistrup og Per Nyeng. i: Bibliotek 70, 1975, side 553-57.
- Fra bogudlån til kulturcenter / Ejgil Søholm. i: Jyllandsposten. 26.12.1975.
- Biblioteksdirektørens afgang / Birthe Thornæs. i: Bibliotek 70, 1975, side 568.
- Tale af Poul Daugaard ved afskedsreceptionen for Erik Allerslev Jensen i Domus Technica den 12.1.1976. Ikke trykt, manus hos PD.
- Erik Allerslev Jensen / Åge Bredssted og Poul Daugaard. i: Danmarks folkebibliotekslitteratur 1950-1970. Danmarks Biblioteksskole 1975, 413 sider. Heri side VII-XX. Biography in English, page XXI-XXIX. Anm. af Paul Hadler i: Zentralblatt für Bibliotekswesen, 1978:6, side 291-92.
- Da biblioteksdirektøren gik fra borde / Jørn Tønnesen. i: Bogens Verden, 1976, side 2.
- Biblioteker og demokrati - et interview med Erik Allerslev Jensen / Jan Ristarp. i: Bogens Verden, 1976, side 347-49. Tidligere bragt i SPLQ.
- Tale ved udnævnelsen af E. Allerslev Jensen til æresmedlem af Danmarks Biblioteksforening / R. Lysholt Hansen. i: Bogens Verden, 1976, side 3.
- Erik Allerslev Jensen 70 år: en tak og et tillykke til den tidligere biblioteksdirektør / Poul Daugaard. i: Bogens Verden, 1981, side 328-29.
- Obligatoriske biblioteker og fri låneret kan kun sikres gennem en lovgivning. Interview ved Jørgen Bro Glistrup og Per Nyeng. i: Bibliotek 70, 1981, side 231-33.
- Det skete i de dage da Bomholt var kulturminister. Interview med Erik Allerslev Jensen om biblioteksloven 1964 / Eigil Søholm. i: DF-revy, 1981, side 171-77.
- Taler ved fremlæggelsen af "Til Bibliotekssagens Fremme" 17.9.1985 i Søkvæsthuset, Christianshavn. Talerne er kort refereret i Bibliotek 70, 1985, side 560-61 + fotos.
- Erik Allerslev Jensen. Festskrift i anledning af 80 års dagen den 22. maj 1991 / redigeret af: Morten Laursen Vig, Jes Petersen og Morten Hein. Statens Bibliotekstjeneste, 1991. 184 sider, illustreret.
- Honnør til Erik Allerslev Jensen / Gerhard Munthe. i: Bok og bibliotek, 1991, side 31-32.
- Kvalitet, sammenhæng og alsidighed / Morten Laursen Vig. i: B70, 1991, side 277-79.
- Rundt om Allerslev / Per Nyeng. i: B70, 1991, side 276.
- En ikke-holdt tale af Poul Daugaard for Erik Allerslev Jensen ved hans 80-årsdag den 22.5.1991. Talen blev fremsendt ham skriftligt i form af et essay betitlet "Biblioteksdirektørens arrogance i historisk belysning".
- Så professionel som muligt: en samtale med Erik Allerslev Jensen om Kungälv skolen 1958-68 / Jørgen Svane-Mikkelsen. i: Bibliotekshistorie, bind 4, 1992, side 85-85.
Mindeord om Erik Allerslev Jensen / Børge Sørensen. i: B70, 1994, side 322-23.
- Direktør Erik Allerslev Jensen. i: Politiken. 14.6.1994. 1. sektion, side 17.

<


Signatur


Klik på signaturen, hvis du vil se den i stor størrelseIkonografi

- Portræt. Lauritz Hartz, ca. 1930.
- Foto i Det kgl. biblioteks kort- og billedsamling.


Efterladte papirer

Før 1975 overført fra Bibliotekstilsynets arkiv til Rigsarkivet. Private papirer i boet.


Audio og video

* Biblioteker, foreninger og interesser. Interview med forhenværende biblioteksdirektør Erik Allerslev Jensen / Pierre Evald. April 1978. Varighed ialt: 2x120 min / 48 sider udskrevet. Klausuleret. Publiceret i uddrag. (DL17).

Erik Allerslev Jensen om forholdet mellem folkebiblioteker og højskolebevægelse samt om rationalisering og effektivisering af bibliotekernes arbejdsgange.