Folkebibliotekernes historie i Danmark indtil Aar 1920, I Omrids
• Udgivelse: Hellerup :Kbh : Aug. Olsen
• Udgivelsesår: 1929
• Omfang: 73 s.
• Forfatter: Banke, Jørgen


side 46
Index
Tilbage
Næste

De første Centralbiblioteker

Statens Bogsamlingskomité, der dengang foruden Steenberg bestod af Departementschef A. P. Weis og Kontorchef H. Lehmann, havde paa Finanslovforslaget af 1913-14 faaet optaget en Konto paa 5,000 Kr. til Understøttelse af Centralbiblioteker, og det paatænktes at tildele Vejle og Holbæk denne Sum (2,500 Kr. til hver). Planen havde været drøftet, af Statens Bogsamlingskomité, Bjerre, Grønborg, Høirup og Lange, og Repræsentantmødet for Foreningen "Danmarks Folkebogsamlinger" havde givet sin Tilslutning.
Under Finanslovsbehandlingen i Rigsdagen blev dette Forslag Genstand for Omtale af senere Kirkeminister Povlsen, der var betænkelig ved Centralerne og mente, at Statsbiblioteket i Aarhus kunde besørge dette Centralarbejde, hvis man ophævede Bestemmelsen om de 900 Bind, der var blevet undtaget fra Udlaan. Folketingsmanden mente ligesom Fog, at man burde sætte Statens Bogsamlingskomité i den nøjeste Forbindelse med Statsbiblioteket, og krævede et Udvalg nedsat for at overveje hele dette Spørgsmaal, thi hans Mening var afgjort den, "at et nyt Fremstød for Folkebogsamlingssagen kan og bør ikke ske uden den allernøjeste Forbindelse med Statsbiblioteket i Aarhus.
Dette gav Kultusminister Jacob Appel Anledning til en udførlig Redegørelse for hele Aarhusforholdet; Statsbiblioteket var efter hans Mening alt for optaget af "at faa Forbindelser ud over det hele Land, uanset om disse Forbindelser virkelig paa Biblioteket søgte en Læsning, der kan betegnes med Ordet Studium og ikke en underholdende Læsning". Kort sagt, man havde i Aarhus plejet Folkebiblioteksopgaven saa kraftigt, at det indre Arbejde var brudt sammen, og for at faa "den biblioteksmæssige Misère" overstaaet, havde man bevilget de 4,000 Kr. og udtaget indtil 2500 Bind af dels oplysende, dels underholdende Litteratur, som Statens Bogsamlingskomité nu skulde udsende i Vandrebogsamlinger til Folkebibliotekerne.
Appel anbefalede Centralerne og sagde blandt andet : "Mon det ikke er umiddelbart indlysende, at det vil være ganske anderledes frugtbart, hvis man i Stedet for at have, skal vi sige 20 Eksemplarer af den samme Bog i Aarhus og derfra lade den gaa ud over Landet, havde Bogen staaende i disse 20 Centraler?"
Beløbet til Centralerne blev bevilget, og den 1. April 1914 blev der ansat Centralbibliotekarer i Holbæk og Vejle.
Ogsaa Aarhus blev tilfreds, ser man i "Bogsamlingsbladet" for Oktober 1914, hvor saavel Overbibliotekar Grundtvig som Bibliotekar Dr. Fog paa et Møde i Statsbiblioteket for 30?40 Bogsamlingsmænd udtalte, "at de ikke vilde modvirke, men støtte det Arbejde for Centralbogsamlinger, som Statens Komité og "Danmarks Folkebogsamlinger" har paabegyndt".