Folkebibliotekernes historie i Danmark indtil Aar 1920, I Omrids
• Udgivelse: Hellerup :Kbh : Aug. Olsen
• Udgivelsesår: 1929
• Omfang: 73 s.
• Forfatter: Banke, Jørgen


side 71

Index
Tilbage
 

Danmarks Biblioteksforening opstaar

Baade ved Mødet i 1909 og ved "Dansk Biblioteksforenings" Aarsmøde i 1918 havde Overbibliotekar H. O. Lange rejst Spørgsmaalet om en Lovgivning for Folkebibliotekerne, og flere andre Steder var dette vigtige Spørgsmaal i Aarenes Løb blevet drøftet.
I de 10 Aar, der var gaaet, siden Lange rejste Spørgsmaalet, var der sket en meget stærk Udvikling inden for Bibliotekssagen. Det blev mere og mere klart, at Lange i 1909 havde set rigtigt, da han foreslog Centralbibliotekerne. Udviklingen viste, at den bedste Organisation af Biblioteksvæsenet i Danmark var en Gruppering af Landsbybiblioteker omkring et større Købstadbibliotek, og den viste endvidere, at selve Folket havde dyb Interesse for denne Form og var rede til at bringe pekuniære Ofre for den. De stedlige Tilskud var mellem 1910 og 1918 steget fra 35,000 Kr. til 200,000 Kr., i samme Periode steg Statens Tilskud fra 12,000 Kr. til 100,000 Kr.; derfor var det meget naturligt, at Undervisningsministeriet svarede imødekommende paa en Anmodning fra de to Biblioteksforeninger om at nedsætte et Udvalg, der kunde forberede en Lov for Folkebibliotekerne