Folkebibliotekernes historie i Danmark indtil Aar 1920, I Omrids
• Udgivelse: Hellerup :Kbh : Aug. Olsen
• Udgivelsesår: 1929
• Omfang: 73 s.
• Forfatter: Banke, Jørgen


side 71
Index
Tilbage
Næste

 

Billedmateriale:
 

 

1. Side 74. Statistik over biblioteksudviklingen 1919-1927
Billednavn: 02_6_19_1
 

 
 
  

Udvalget til Forberedelse af Lov om statsunderstøttede Biblioteker

 


 

Udvalget, der maatte sammensættes saaledes, at alle interesserede Parter følte sig repræsenterede, kom til at bestaa af følgende:
Valgt af Rigsdagens Partier: Folketingsmændene Borgmester P. Christensen, Redaktør, nu Pastor Johs. Fog-Petersen, Oberst H. Parkov og Direktør M. N. Slebsager; valgt af Ministeriet: Departementschef A. P. Weis, Udvalgets Formand, Overbibliotekar Dr. H. O. Lange og Overbibliotekar V. Grundtvig; valgt af Statens Bogsamlingskomité: Professor Andr. Sch. Steenberg, Amtmand H. Lehmann og Bibliotekar Th. Døssing; valgt af Danmarks Biblioteksforening: Bibliotekar Jørgen Banke, Underbibliotekar Svend Dahl, Lærer H. P. Hansen og Redaktør Rasmus P. Nielsen.
Udvalget skulde overveje følgende fire Spørgsmaal:
1) Hvilke forskellige Former af folkelige Biblioteker bør støttes af Staten? 2) efter hvilke Regler skal Beregningen af Statstilskuddet til de enkelte Biblioteker finde Sted? 3) hvilke Betingelser bør der stilles for Opnaaelse af Statstilskud? og 4) hvorledes vil den Myndighed, der paa Statens Vegne skal føre Tilsyn med Bibliotekerne og skal beregne Tilskuddene, være at sammensætte, og hvorledes vil dens Forretningsomraade i det hele være at bestemme?
Udvalget begyndte sit Arbejde 31. Oktober 1919 og havde allerede i Januar 1920 et enstemmigt vedtaget Lovforslag færdigt, der uden nogen Ændring blev vedtaget i begge Rigsdagens Ting, og den 5. Marts underskrev Kongen Lov om statsunderstøttede Biblioteker.
Fra at være "en Sag", der ganske vist med Sympati og Velvilje hvert Aar blev understøttet paa Finansloven, var de danske Folkebiblioteker gledet ind paa Lovens sikre Grund og kunde med Tryghed se Fremtiden imøde.
Det var, som det fremgaar af Lovens Titel, en Tilskudslov, men gennem de Betingelser for Tilskud, som den opstillede og overlod til Ministeriet at føre ud i Livet gennem et Cirkulære, kom den til at gribe dybt ind i Folkebibliotekernes indre og ydre Virksomhed, og ved sine Bestemmelser om den administrerende, raadgivende og tilsynsførende Myndighed samt ved det Raad, den oprettede, blev den et fuldt gyldigt Udtryk for de Goder, Bibliotekerne paa dette Tidspunkt ønskede sig fra Staten, og samtidig fik denne et Organ til at lede Administrationen og varetage dens Interesser i Biblioteksarbejdets Udvikling.
Da Professor Steenberg samtidig med Lovens Vedtagelse paa Grund af Sygdom nedlagde sin Post, var det en Selvfølge for alle, der kendte Biblioteksforhold i Danmark, at Th. Døssing, der havde været primus motor ved Lovens Forberedelse og gennem flere Aar været Fører under Arbejdet med at tilpasse de amerikanske Metoder til danske Forhold, blev indsat i Biblioteksdirektørens ansvarsfulde Embede for at føre Loven ud i Livet.