Værket er fordelt på 21 websider
Denne webside starter på
side 144
i originalværket


Tilbage til index Folkebogsamlinger

Tilbage
Frem

 


XV. Udlaansregler

 


 

ISSE Regler maa paa den ene Side være af et saadant Indhold, at de sikre Bogsamlingen mod uforsvarlig Brug og Tab af Bøgerne; paa den anden Side maa de helst indeholde saa faa og saa lidt indskrænkende Regler som muligt. Der skal her gives en Oversigt over de vigtigste Forhold, hvorom Udlaansreglerne maa give Bestemmelse. Reglerne trykkes i Almindelighed sammen med Boglisten; det er ogsaa almindeligt at opklæbe et kortere Uddrag af dem paa en af Bindets Indersider.
Aabningstiden. For denne kan der ikke gives ret mange almindelige Regler. Bogsamlingen bør saavidt muligt være aaben hele Aaret; den Skik at lade Bogsamlingen være lukket den halve Del af Aaret maa man efterhaanden komme bort fra; i ethvert Fald bør Bogsamlingen kun lukkes et Par Sommermaaneder.
Udlaanstiden bør lægges paa den for Laanerne mest be-kvemme Tid; den bør være saa lang, at ikke alt for mange Laane-re paa een Gang maa vente paa at blive ekspederede. Den bør ikke forandres uden tvingende Grunde, da Forandringer altid give Anledning til mange Fejltagelser.
Det forlanges i Almindelighed, at Laanerne skal bo paa Kommunens Grund, og at han skal have en vis Alder f. Eks. være over 16-18 Aar. For Børn bør der, hvis Bogsamlin-gen giver dem Adgang til Laan, være særlige Regler, bl. a. maa det forlanges, at en voksen indestaar for, at de behandle Bøgerne ordentligt.
Laaneren bør skriftlig opgive Navn, Stilling og Bopæl. Det kan ske ved at lade ham underskrive en trykt Blanket (helst trykt paa Kort), hvorved han forpligter sig til at overholde Udlaans-reglerne, herunder at godtgøre saadan Skade paa de laante Bø-ger, som skyldes daarlig Behandling, at erstatte en Bog, som han har kastet bort, at anmelde Bopælsforandring inden en vis Frist og at anmelde farlig smitsom Sygdom i sit Hjem. I et af Kortets øver-ste Hjørner sættes Laanerens Nummer. Kortene kunne da opstil-les ordnede efter dette Nummer. Undertiden forlange Bogsamlin-gerne af en ikke kendt Laaner, at han godtgør, hvem han er, og hvor han bor, ved at fremvise et eller andet Legitimationsbevis (Huslejekontrakt eller lign.).
Er Laaneren mere løst knyttet til Stedet, kan det være nød-vendigt, at Bogsamlingen sikrer sig mod Tab ved at forlange en Kaution fra en bosiddende Mand eller selvstændig Kvinde. I saa Fald benyttes et lignende Kort som det ovenfor nævnte, af samme Størrelse, men af en anden Farve; nedenfor Pladsen til Laanerens Underskrift er trykt en Forpligtelse for Kautionisten til at indestaa for den rette Tilbagelevering af de Bøger, som Laaneren maatte laane fra Bogsamlingen indenfor en af Kautionisten bestemt angi-ven Tid; denne Forpligtelse undertegnes af Kautionisten med Dagtal, Navn, Stilling og Bopæl. Kortet maa indeholde en tydelig Angivelse af, naar Kautionen udløber.

Hvis Bogsamlingen er Kommunens Ejendom, kan Udlaanet gøres gratis, og dette vil forhaabentlig med Tiden blive det almindelige.
Skal der ydes Betaling for Adgang til Bogsamlingen, kunne Laanerne betale for hvert Laan eller for en vis Tid [En Forbindelse mellem Betalingen for hvert Laan og for en vis Tid benyttes i Wiens Centralbibliothek. se S. 87.]. I sidste Til-fælde bør Tiden vælges saa kort, at Laanerne ikke faa for stor en Udgift paa een Gang. Det er almindeligt at tage Maanedsbetaling. At angive, hvor høj Betalingen skal være, er meget vanskeligt, da den maa rette sig efter mange Forhold. Den almindelige Betaling har været 10-20 Øre om Maaneden. Undertiden forlanges det, at Laanerne skulle betale et Indskud, naar de første Gang melde sig som Laanere; for dette kan der da gives dem en Bogliste.
Hvor Laanernes Antal er nogenlunde stort, bør der gives Laaneren et Adgangskort, der maa indeholde Laanerens Navn, Stilling og Bopæl samt hans Laanernummer. Det bør gælde for en vis Tid. Paa Bagsiden af dette kunne Maanedernes Navne være trykte, og under dem kan der da stemples "Betalt" som Kvittering for den modtagne Maanedsbetaling. Adgangskortet maa medta-ges, hver Gang Laaneren bytter Bøger. Der bør være Bestemmel-se om, at Laaneren er ansvarlig for de Bøger, der laanes paa hans Adgangskort, hvis han taber det. Udstedelse af et nyt Adgangskort i Utide bør betales. Adgangskortet bør afleveres ved Udmeldelse.
Bogsamlingen bør tilbyde at hjælpe Laanerne ved Valget af Bøger, forsaavidt Bibliotekarens Tid tillader det. Men den bør forlange, at Laanerne i Almindelighed opgive, hvilke Bøger de ville have, under en bestemt Form, som oftest ved skriftlig at opgive Bogens Ønske-nummer. For at lette Laanerne dette og for at faa en lettere Over-sigt over de Ønskenumre, som Laanerne opgive, bør Bogsamlin-gen levere Laanerne Ønskesedler, hvorpaa Laanerens Laaner-nummer opskrives; Ønskesedlen er linieret saaledes, at Laaneren kan skrive een Bogs Ønskenummer i hver Rubrik, hvad der i høj Grad letter Oversigten. Paa Ønskesedlen kan trykkes Bestem-melser om, at Laaneren skal have mindst et bestemt Antal (f. Eks. 20) Numre opskrevne, og at Laaneren selv skal udstrege Numre-ne paa de Bøger, som han har laant. Det bør overholdes, at de Laanere, som have Ønskesedler, blive betjente før dem, som ingen have.
Mange Bogsamlinger have den Regel, at en Laaner kun kan faa een Bog eller eet Værk (hvis dette er i to eller tre Dele) til Laans ad Gangen. En praktisk Regel er det at give Laanerne Ret til at faa to Bøger ad Gangen, men heraf skal mindst den ene være af belærende Indhold. Det har vist sig, at man ved denne Frem-gangsmaade vinder mange Laanere for den mere kundskabsgi-vende Læsning.
Laaneren bør helst selv afhente og aflevere de laante Bøger, hvis ikke, da maa det forlanges, at Laaneren benytter et paalideligt Bud. Bibliotekaren skal være forpligtet til at nægte at udlevere Bøger til et Bud, som han ikke anser for paalideligt. Det bør for-langes, at Bøgerne, hvis de afhentes eller bringes tilbage i fugtigt Vejr, pakkes ind i Papir eller beskyttes paa anden Maade.
Fremlaan bør være forbudt, og en Bog bør ikke kunne overføres fra en Laaner til en anden, uden at den bringes tilbage til Bogsamlingen.
Om Bøgernes Behandling bør der gives særlige Regler. Den daarlige Behandling, som Folk saa ofte give Bøgerne, vidner om, hvor lidt Kærlighed til Læsning og til Bøger er udbredt her i Lan-det. Der kunde blandt de voksne trænges til lignende "Foreninger til Bøgernes Beskyttelse" som dem, der ofte oprettes blandt Bør-nene i amerikanske Skoler. Foruden den ovennævnte Regel om Indpakning bør Bogsamlingen paalægge Laanerne: ikke at tage paa Bøgerne med vaade Hænder eller med smudsige Hænder, ikke at skrive eller tegne i dem, ikke at ombøje Blade som Mær-ke [I mange amerikanske Folkebogsamlinger overlades der Laanerne gratis Bogmærker, paa hvilke der er trykt Regler for Bøgernes Behandling.], ikke at lægge en aaben Bog med Bladene nedad, ikke at lade Børn bruge den som Legetøj. Laaneren bør, som ovenfor nævnt, erstatte saadan Skade paa de laante Bøger, som skyldes daarlig Behandling af dem, og erstatte Bøger, som han har kastet bort.
Det bør forlanges af Laanerne, at de anmelde farlig smitsom Sygdom i deres Hjem og aflevere de laante Bøger; der bør ikke udlaanes Bøger til et Hjem, i hvilket der findes farlig smitsom Syg-dom.
Der bør forlanges, at Laanerne anmelde Bopælsforandring inden en bestemt, kort Frist.
Reglerne for, hvor længe en Laaner maa beholde en Bog, maa være forskellige for Romaner og for Bøger af kundskabsgi-vende Indhold. For Romaner vil 8-14 Dage være passende Tid, andre Bøger bør kunne beholdes mindst 14 Dage. Laanet bør i det mindste for de sidstnævnte Bøger kunne fornyes endnu 8-14 Dage, hvis ingen Laaner i Mellemtiden har forlangt Bogen. Den Laaner, der beholder en Bog udover den fast-satte Tid, bør betale en Bøde; denne Bøde bør, hvor ikke særlige Forhindringer kunne anføres som Undskyldning, ubetinget ind-kræves, og Laaneren bør ikke kunne faa en ny Bog, saalænge Bøden ikke er betalt. Undlades Indkrævningen, vil der ikke kunne komme Orden i Udlaanet.
Udlaansreglerne bør indeholde en Opfordring til Laanerne om at søge Bibliotekarens Hjælp til at finde den boglige Kund-skab, som han søger, og til at foreslaa nye Bøgers Anskaffelse.
Lad i det hele taget Laanerne ved Fastsættelsen af Udlaansreglerne og ved deres Gennemførelse faa Indtrykket af, at Bogsamlingen er som en gæstfri Vært, der gerne vil byde sine Gæster det bedste og kun fordrer visse Regler overholdte, for at Bogsamlingens Bøger kunne være til Nytte og Glæde for saa mange som muligt.


  


Folkebogsamlinger 

Webside | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21