Værket er fordelt på 21 websider
Denne webside starter på
side 149
i originalværket

Tilbage til index Folkebogsamlinger

Tilbage
Frem

 


Billedmateriale:
 

 

1. Billede s.152
Billednavn: 02_14_16_1
 

 
 
2. Billede s.155
Billednavn: 02_14_16_2
 

 
 
3. Billede s.156
Billednavn: 02_14_16_3
 

 
 
4. Billede s.159
Billednavn: 02_14_16_4
 

 
 
  

XVI. Udlaansnotering

 


 

dlaansnoteringen skal give Bogsamlingen en Oversigt over og en Kontrol med Bøgernes Brug. Der findes mange Former for Udlaansnotering. De bedste Former ere de, som:
hurtigst lade Laaneren aflevere og modtage Bøgerne, ere mindst sammensatte,
overlade det mindst mulige til Laaneren, give Bogsamlingen den bedste Oversigt over og Kontrol med Udlaanet.
Udlaansnoteringen kan indrettes saaledes, at den kan give Svar paa følgende Spørgsmaal:
1. Er en bestemt Bog udlaant? og i saa Fald:
2. Hvem har den?
3. Naar fik han den?
4. Naar kan den fordres tilbage?
5. Har Bogen nogen Sinde været udlaant?
6. Hvor mange Gange og naar har Bogen været udlaant?
7. Hvormange (og hvilke) Bøger ere udlaante paa en bestemt Dag?
8. Hvormange (og hvilke) Bøger i hver Afdeling ere udlaante paa en bestemt Dag?
Er Protokollen inddelt efter Laanernes Numre, sættes efter Nummeret i hver Rubrik Laanerens Navn, Stilling og Bopæl. Hvis Laaner Nr. 27 den 3 Februar laaner den Bog, hvis Nummer er B 96, indføres under hans Rubrik 3/2 B 96, og denne Tilførsel over-streges, naar Laaneren leverer Bogen tilbage. Protokollen giver Svar paa Spørgsmaalene 14-20. Er Protokollen inddelt efter Bøgernes Numre, bør der i Rubrikken efter Bogens Nummer opføres Bogens Titel. Det ovenfor omtalte Laan vil da blive note-ret under B 96 med: 3/2 27. Protokollen giver Svar paa Spørgsmaalene 1-6.
Undertiden anvendes begge Protokoller samtidig. For at Udlaanet ikke skal sinkes for meget, føres der da ved Udlaanet en Dagbog, hvis Poster senere indføres i Protokollerne.
Det vil ses, at intet af disse Systemer giver Svar paa Spørgsmaalet: hvormange og hvilke Bøger ere udelaante paa en bestemt Dag, og derfor heller ikke paa det vigtige Spørgsmaal, hvilke Bøger der kunne fordres tilbage paa en bestemt Dag, medmindre der føres en Dagbog.
Seddelsystemer. For hvert Udlaan skrives een eller to Sed-ler. En Fremgangsmaade, der benyttes almindeligt, er, at lade Laaneren udfylde en Blanket med Bogens Titel (eller Nummer) Dagtal og Navn, Stilling og Bopæl. Denne Blanket, som tillige tjener som Bevis for Udlaanet, ordnes derefter sammen med andre Blanketter, enten saaledes, at hver Udlaansdags Blanketter ordnes for sig, eller i fortløbende Række. Ordnes de paa den førstnævnte Maade, maa det ad an-den Vej ved Bogens Tilbagelevering kunne oplyses, hvad Dag Bogen er udlaant (se S. 155, Dagtavlen). Denne Ordning vil oply-se om, naar et Udlaan er forfaldet. Ordnes Sedlerne i en Række, kunne de ordnes efter Laanerens Navn og ville da give Svar paa 14-17, eller efter Bogens Titel og ville da give Svar paa 1-6. Sedlerne kunne ved Gennemhulning indrettes saaledes, at Laane-rens Underskrift let kan afrives og leveres tilbage; Resten af Sed-len kan da bevares til Oplysning om Udlaanenes Beskaffenhed.
Dette Seddelsystem har den Fordel fremfor Protokolsyste-met, at Udlaanet kan besørges af flere paa een Gang. Man har forsøgt at lade Laanerne skrive to enslydende Sedler, for at kunne ordne Sedlerne paa to forskellige Maader. Denne Frem-gangsmaade gør Udlaanet en Del besværligere.
Seddelsystemet kan naturligvis forbindes med et Protokol-system, hvor da Ordningen af Noteringerne bør være en anden end den, der bruges for Sedlerne.
Følgende Forbindelse af Seddelsystem og Protokolsystem har vist sig at være anvendelig, naar Udlaanet ikke skal gaa for sig i meget stor Hast.
Laanernes Navn og Adresse opføres i en Protokol, saale-des som angivet ovenfor. Naar Laaner Nr. 27 laaner Bogen B 96, opføres under hans Rubrik i Protokollen B 96 og Dagtallet. Des-uden opskrives Bogens Nummer og Laanerens Nummer paa en lille Papskive, c. 1" i Kvadrat. Papskiverne opstilles i smaa Kasser, lidt over 1" brede og med ı" høje Sider. De ordnes saaledes, at hver Dags Udlaan holdes for sig. Naar Bogen leveres tilbage, opgiver Laaneren sit Nummer, hvorved hans Rubrik findes i Protokollen; Bogens Nummer overstreges; Dagtallet angiver, hvor den tilsvarende Papskive skal søges. Denne udtages og gemmes, saa at den senere kan benyttes til Optælling af Laanene. Det vil ses, at denne Notering bl.a. giver Svar paa det vigtige Spørgsmaal 7.
Kortsystemer. Disse adskille sig fra Seddelsystemerne ved, at de Kort, paa hvilke Udlaanene noteres, ere de samme for flere paa hinanden følgende Udlaan. Der opnaas derfor ved dem en blivende Oversigt over Udlaanene. De kunne enten være Bogkort eller Laanerkort.
Enkeltkortsystemer. Almindeligt anvendes Bogkort. Disse ere forsynede med Bogens Titel og dens Nummer; de ere liniere-de, som Bill. 35 viser. De opbevares i en Kasse efter Nummeror-den (se Bill 37). Eller ogsaa sættes Kortet i en Lomme af Pap eller Lærred paa den indvendige Side af Bogens forreste Bind. Lommen kan enten have Form som en lille Trekant og fæstes da til det nederste Hjørne til venstre, eller den kan være lige saa høj som Kortet (se Billede 35 og 36). I sidste Tilfælde kan Laanerens Kort anbringes i den, naar han har laant Bogen. Naar Bogen B 96 laanes ud, tages det tilsvarende Kort ud af Kassen eller Lommen; i den første Rubrik sættes Udlaansdagen, i den anden Laanerens Nummer (27). Kortet ordnes derefter ind i Rækken af andre Kort for udlaante Bøger efter Bognummeret; disse Kort opstilles i en Kasse (se Bill. 38). Ordnes Kortene i een Række, faar man en Oversigt over alle Udlaanene og Svar paa 1-6. Man kan ogsaa ordne hver Udlaansdags Kort for sig; de enkelte Dages Kort adskilles da ved en Plade (f. Eks. af Træ) lidt højere end Kortene; paa Pladens øverste Kant sættes Dagtallet (se Billedet), man faar Svar paa

9. Hvormange (og hvilke) Bøger ere nu ude?
10. Hvormange (og hvilke) Bøger ere hos Bogbinderen?
11. Er en bestemt Bog bleven indbunden igen og naar?
12. Hvilke Bøger ere kasserede?
13. Gør en kasseret Bogs Udlaan det rimeligt, at den erstattes?
14. Har en bestemt Laaner laant Bøger?
15. Hvormange (og hvilke) Bøger er han skrevet for?
16. Hvormange Personer ere for Tiden Laanere?
17. Er Laanerstanden underkastet store Forandringer?
18. Hvor ofte har en Laaner benyttet Bogsamlingen?
19. Har en Laaner haft en bestemt Bog tidligere?
20. Af hvad Art har Laanerens Læsning været?
21. Er Laanerens Kort endnu i Brug?
22. Har Laaneren betalt sit Bidrag?
Det ses let, at der i Forbindelse mellem 1-9, og at der ogsaa er Forbindelse mellem 14-22.
Naturligvis behøver Udlaansnoteringen ikke at give Svar paa alle disse Spørgsmaal.
For Nemheds Skyld bruges ved Udlaansnoteringen i Al-mindelighed i Stedet for Bogens Titel dens Nummer (Ønskenum-mer eller Tilvækstnummer), for Laanerens Navn hans Laaner-nummer. For at kunne afgøre, efter Bogens Nummer, hvilken Bog en Laaner har, maa man da have en Fortegnelse over Bogsamlin-gens Bøger, ordnede efter dette Nummer; hertil vil Hyldelisten kunne
bruges. For at kunne afgøre efter Laanerens Nummer, hvem der har en bestemt Bog, maa man have en Fortegnelse over Laaner-ne, ordnede efter deres Nummer. Hertil kan benyttes det Kort, hvorpaa Laaneren forpligter sig til at overholde Udlaansreglerne, og hvorpaa han selv opgiver sit Navn, sin Stilling og Bopæl ( se Side 145).
De Former, som benyttes ved Udlaansnoteringen, falde, naar man ser bort fra Indicatorsystemet (se S. 22) i tre Hoved-grupper: Protokolsystemer, Seddelsystemer og Kortsystemer.
Protokolsystemer. Den simpleste Form er en Protokol, hvori Bogens Titel (eller Nummer) og Laanerens Navn (eller Nummer) opføres i Dagbogform, efterhaanden som Udlaanet sker, altsaa med vedføjet Dagtal. Det vil imidlertid, naar Laanene blive talrige, snart vise sig vanskeligt at finde en bestemt Ud-laanspost igen. Dette lettes ved at inddele Protokollen i Afdelinger for hvert Bogstav (med Bogstavstige) og derefter indføre de enkelte Udlaan bogstavordnet enten efter Bogens Titel eller Laanerens Navn. En bedre Oversigt faar man ved at inddele Protokol-len i Rubrikker, en for hver Laaner eller en for hver Bog, begge ordnede efter Nummer. For at lette Opslaget i en saadan Protokol kan Inddelingen foretages saaledes, at hver Side indeholder 5 Rubrikker. Paa første Side til venstre findes Rubrikkerne 0-4, paa den følgende Side (til højre) 5-9. Disse to Sider kaldes Side 0. Paa de to næste Sider, der kaldes Side 1, findes da til venstre 10-14 og til højre 15-19 (se omstaaende Figur). Derved opnaas, at man finder den Side, paa hvilken et bestemt Nummer staar, ved at tage det sidste Ciffer i Nummeret bort. Nr. 173 findes på Side 17.
Er Protokollen inddelt efter Laanernes Numre, sættes efter Nummeret i hver Rubrik Laanerens Navn, Stilling og Bopæl. Hvis Laaner Nr. 27 den 3 Februar laaner den Bog, hvis Nummer er B 96, indføres under hans Rubrik 3/2 B 96, og denne Tilførsel over-streges, naar Laaneren leverer Bogen tilbage. Protokollen giver Svar paa Spørgsmaalene 14-20. Er Protokollen inddelt efter Bøgernes Numre, bør der i Rubrikken efter Bogens Nummer opføres Bogens Titel. Det ovenfor omtalte Laan vil da blive note-ret under B 96 med: 3/2 27. Protokollen giver Svar paa Spørgsmaalene 1-6.
Undertiden anvendes begge Protokoller samtidig. For at Udlaanet ikke skal sinkes for meget, føres der da ved Udlaanet en Dagbog, hvis Poster senere indføres i Protokollerne.
Det vil ses, at intet af disse Systemer giver Svar paa Spørgsmaalet: hvormange og hvilke Bøger ere udelaante paa en bestemt Dag, og derfor heller ikke paa det vigtige Spørgsmaal, hvilke Bøger der kunne fordres tilbage paa en bestemt Dag, medmindre der føres en Dagbog.
Seddelsystemer. For hvert Udlaan skrives een eller to Sed-ler. En Fremgangsmaade, der benyttes almindeligt, er, at lade Laaneren udfylde en Blanket med Bogens Titel (eller Nummer) Dagtal og Navn, Stilling og Bopæl. Denne Blanket, som tillige tjener som Bevis for Udlaanet, ordnes derefter sammen med andre Blanketter, enten saaledes, at hver Udlaansdags Blanketter ordnes for sig, eller i fortløbende Række. Ordnes de paa den førstnævnte Maade, maa det ad an-den Vej ved Bogens Tilbagelevering kunne oplyses, hvad Dag Bogen er udlaant (se S. 155, Dagtavlen). Denne Ordning vil oply-se om, naar et Udlaan er forfaldet. Ordnes Sedlerne i en Række, kunne de ordnes efter Laanerens Navn og ville da give Svar paa 14-17, eller efter Bogens Titel og ville da give Svar paa 1-6. Sedlerne kunne ved Gennemhulning indrettes saaledes, at Laane-rens Underskrift let kan afrives og leveres tilbage; Resten af Sed-len kan da bevares til Oplysning om Udlaanenes Beskaffenhed.
Dette Seddelsystem har den Fordel fremfor Protokolsyste-met, at Udlaanet kan besørges af flere paa een Gang. Man har forsøgt at lade Laanerne skrive to enslydende Sedler, for at kunne ordne Sedlerne paa to forskellige Maader. Denne Frem-gangsmaade gør Udlaanet en Del besværligere.
Seddelsystemet kan naturligvis forbindes med et Protokol-system, hvor da Ordningen af Noteringerne bør være en anden end den, der bruges for Sedlerne.
Følgende Forbindelse af Seddelsystem og Protokolsystem har vist sig at være anvendelig, naar Udlaanet ikke skal gaa for sig i meget stor Hast.
Laanernes Navn og Adresse opføres i en Protokol, saaledes som angivet ovenfor. Naar Laaner Nr. 27 laaner Bogen B 96, opføres under hans Rubrik i Protokollen B 96 og Dagtallet. Desuden opskrives Bogens Nummer og Laanerens Nummer paa en lille Papskive, c. 1" i Kvadrat. Papskiverne opstilles i smaa Kasser, lidt over 1" brede og med ı" høje Sider. De ordnes saaledes, at hver Dags Udlaan holdes for sig. Naar Bogen leveres tilbage, opgiver Laaneren sit Nummer, hvorved hans Rubrik findes i Protokollen; Bogens Nummer overstreges; Dagtallet angiver, hvor den tilsvarende Papskive skal søges. Denne udtages og gemmes, saa at den senere kan benyttes til Optælling af Laanene. Det vil ses, at denne Notering bl.a. giver Svar paa det vigtige Spørgsmaal 7. Kortsystemer. Disse adskille sig fra Seddelsystemerne ved, at de Kort, paa hvilke Udlaanene noteres, ere de samme for flere paa hinanden følgende Udlaan. Der opnaas derfor ved dem en blivende Oversigt over Udlaanene. De kunne enten være Bogkort eller Laanerkort.
Enkeltkortsystemer. Almindeligt anvendes Bogkort. Disse ere forsynede med Bogens Titel og dens Nummer; de ere liniere-de, som Bill. 35 viser. De opbevares i en Kasse efter Nummeror-den (se Bill 37). Eller ogsaa sættes Kortet i en Lomme af Pap eller Lærred paa den indvendige Side af Bogens forreste Bind. Lommen kan enten have Form som en lille Trekant og fæstes da til det nederste Hjørne til venstre, eller den kan være lige saa høj som Kortet (se Billede 35 og 36). I sidste Tilfælde kan Laanerens Kort anbringes i den, naar han har laant Bogen. Naar Bogen B 96 laanes ud, tages det tilsvarende Kort ud af Kassen eller Lommen; i den første Rubrik sættes Udlaansdagen, i den anden Laanerens Nummer (27). Kortet ordnes derefter ind i Rækken af andre Kort for udlaante Bøger efter Bognummeret; disse Kort opstilles i en Kasse (Bill. 38). Ordnes Kortene i een Række, faar man en Oversigt over alle Udlaanene og Svar paa 1-6. Man kan ogsaa ordne hver Udlaansdags Kort for sig; de enkelte Dages Kort adskilles da ved en Plade (f. Eks. af Træ) lidt højere end Kortene; paa Pladens øverste Kant sættes Dagtallet (se Billedet), man faar Svar paa 7, men man maa ved Tilbageleveringen paa anden Maade skaffe sig Oplysning om, hvilken Dag Bogen er udlaant. Dette sker ved Hjælp af Dagtavlen, en kvadratdelt Seddel, der klæbes paa Bla-det foran Titelbladet; her opskrives Dagtallet for Udlaanet. Naar Bogen tilbageleveres, angiver Dagtavlen, i hvilken Dags Række det tilsvarende Kort er opstillet. Kortet tages ud, Dagtallet noteres paa det, og det stilles tilbage paa sin Plads i den Kasse, der indeholder de ikke udlaante Bøgers Kort, eller sættes igen i Lommen i Bogen. Bogkortene gives undertiden forskellig Farve for de forskellige Klasser i Bogsamlingen. Herved lettes Besvarelsen af 8. Hvis der er forskellige Regler for Udlaanet af de forskellige Klasser, vil det være meget hensigtsmæssigt at anvende Bogkort af forskellig Farve.
I stedet for Bogkort kan man bruge Laanerkort. Laanerens Kort har da samme Form som Bogkortet; det bør indeholde Laanerens Navn, Stilling og Bopæl, samt Dagen for Udløbet af Kortets Gyldighed. Naar Laaner Nr. 27 vil laane B 96, afleverer han sit Kort; Bogen findes, paa Laanerkortet noteres Udlaansdagen og Bogens Nummer; Bogen udleveres, Laanerkortet opstilles sammen med andre Laanerkort efter Laanerens Nummer, enten i een Række (giver Svar paa 14-16) eller adskilte efter Udlaans-dagene (giver ogsaa Svar paa 7); Dagtallet paa Dagtavlen i Bogen viser da ved Tilbageleveringen, hvor Laanerkortet skal søges.
Naturligvis kunne baade Laanerkort- og Bogkortsystemet forbindes med et af de tidligere nævnte Protokolsystemer eller Seddelsystemer.
Dobbeltkortsystemer. Ved kun at benytte Bogkort udsæt-ter man sig for at den samme Laaner laaner flere Bøger, end han har Ret til. Ved kun at benytte Laanerkort mister man Oversigten over Bøgernes Benyttelse. Derfor bruges ofte en Forbindelse af begge. Anvendes de samme Kort som ovenfor, vil Udlaansnote-ringen foregaa saaledes:
Bogen (B 96) tages frem, og dens Kort tages ud af Lom-men eller findes i Kassen. Paa Kortet noteres Udlaansdagen og Laanerens Nummer (27), paa Laanerens Kort noteres Udlaans-dagen og Bogens Nummer (B 96); desuden noteres for en Sik-kerheds Skyld Udlaansdagen paa Dagtavlen. Bogkortet opstilles sammen med de andre Bogkort fra udlaante Bøger ligesom oven-for; Laanerkortet tager Laaneren med sig; det kan anbringes i Bogens Lomme, hvis denne er stor nok til at holde det fast. Ved Tilbageleveringen af Bogen behandles Kortene som angivet oven-for, dog at Laaneren faar sit Kort tilbage. Dette System kan give Svar paa 1-7 og ved Hjælp af Laanerkortet paa 15 og 18-20. Dobbeltkortsystemet benyttes undertiden saaledes, at Laaneren ikke faar Laanerkortet med sig, men at det opstilles sammen med Bogkortet. Bogkortet er da noget højere end Laanerkortet. De sættes begge i en lille trekantet Lomme af Papir, Bogkortet bagest, og ordnes efter Bogkortets Nummer.
En Notering, der har vist sig meget hensigtsmæssig og derfor særlig kan anbefales, er følgende: Der benyttes et Laa-nerkort af Form som en Lomme (Kortet gøres af stærkt Papir, der kan styrkes yderligere ved Paaklæbning af Lærred eller Shirting). Paa dette findes Laanerens Nummer, Navn og Bopæl, (se Bill. 39). Ned i dette stikkes Bogkortet for den laante Bog [Det kan ved denne og den følgende Noteringsform anbefales at gøre Bogkortets to nederste Hjørner afrundede.], og nu ordnes disse Bogkort paa sædvanlig Maade. Tilbageleveres Bogen, findes Udlaansdagen paa Dagtavlen, Kortet findes i Rækken af de andre Kort; det tages ud, og Laanerkortet er nu tomt og kan benyttes til et nyt Bogkort. Udlaaner Bogsamlingen to Bøger ad Gangen, kan hver Laaner have to Laanerkort; det ene, hvorpaa der kun kan laanes kundskabsgivende Læsning, bør da gives en særlig Farve, og der kan paatrykkes det: "Ikke for Skønlitteratur". Systemet kan give Svar paa 1-9.
Man kan ogsaa benytte et mindre Bogkort, der kun inde-holder Bogens Forfatter og Titel, og en tilsvarende mindre Lom-me. Der optegnes intet paa Bogkortet, men det stikkes ned i Lommekortet og bliver der, til Bogen leveres tilbage. Den eneste Notering, som finder Sted, er Dagtallet paa Dagtavlen.
I Stedet for den tidligere nævnte Kasse (Bill. 38) til Opstil-ling af Kort fra udlaante Bøger foretrække mange en større Kas-se, inddelt i en stor Mængde Smaarum, hvad der gør det lettere at opstille og at finde Kortene.
Det vil let kunne ses, at saavel Protokol som Kortsystemer kunne anvendes saaledes, at de ogsaa give Svar paa Spørgsmaa-let om den enkelte Bogs mere eller mindre stærke Benyttelse, om Arten af den enkelte Laaners Læsning. Naar det imidlertid i det hele maa siges, at Protokolsystemerne fortrænges af Kortsyste-merne, saa ligger det i to Forhold. Dels tilstede Kortsystemerne flere Bibliotekarer at besørge Udlaanet samtidig. Dels give Proto-kolsystemerne kun med stort Besvær Svar paa Spørgsmaalene 7-10: Hvormange og hvilke Bøger der ere udlaante paa en be-stemt Dag, hvormange og hvilke af hver Afdeling, hvormange og hvilke Bøger ere ude i dette Øjeblik, hvormange og hvilke Bøger ere hos Bogbinderen. Men alle disse Spørgsmaal besvares let gennem Kortsystemerne. Særlig lettes ved disse Systemer Over-sigten over, naar Udlaanene forfalde. Opstilles de udlaante Bøgers Kort efter Udlaansdagene, og de tilbageleverede Bøgers Kort tages bort, vil man tilsidst kun have de Bøgers Kort tilbage, som ikke ere tilbageleverede i rette Tid, og kan da let kræve Bøgerne tilbage.
Hvis der ved Udlaansnoteringen benytte en Protokol inddelt efter Laanerne, eller et Laanerkort, vil der i Laanerens Rubrik eller paa Laanerkortet kunne noteres, naar Laaneren har betalt sit Bidrag, saa at man derved kan faa Svar paa 22.
Ogsaa paa Spørgsmaalene 10-12 vil man ved Hjælp af Kortsystemerne let kunne skaffe sig Svar, idet Kortene fra de kasserede eller til Reparation sendte Bøger kunne opstilles for sig selv, efter at man har givet dem en Paategning derom. Spørgsmaal 13 besvares let af Bogkortet eller af Protokollen, hvis denne er inddelt efter Bøgerne.

Ved denne Fremstilling er især benyttet: Papers prepared for the World's Library Congress, held at the Columbian Exposition, ed. by Melvil Dewey. Washington 1896. (M. W. Plummer: Loan systems).
  


Folkebogsamlinger 

Webside | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21