Værket er fordelt på 21 websider
Denne webside starter på
side 160
i originalværket


Tilbage til index Folkebogsamlinger

Tilbage
Frem

 


Billedmateriale:
 

 

1. Billede s.161
Billednavn: 02_14_17_1
 

 
 
  

XVII. Læsesalen

 


 

DET bedste Middel, som Folkebogsamlingen har til at hjælpe dem, der søge Kundskab gennem Bøger, er Læsesalen. Hvor stor en Rolle denne spiller i England og Amerika, er tidligere omtalt; hosstaaende Billede viser Indretningen af Læsesalen i en engelsk Folkebogsamling (smlgn. ogsaa Billedet af Picton Læsehal, Liverpool, S. 27 og af Læsesalen i Wigan offentlige Bogsamling S. 32). Det er ogsaa omtalt, hvorledes Læsesalen bliver mere og mere almindelig i Tyskland.
Læsesalen bør lægges saaledes, at der er Forbindelse mellem den og Udlaansbogsamlingen, saa at Bøger fra den-ne kunne benyttes i Læsesalen. Paa den anden Side maa man sørge for, at Arbejdet i Læsesalen ikke forstyrres af dem, der skulle bytte Bøger til Hjemlaan. I Læsesalen ville Laanerne kunne benytte saadanne Bøger, som Bogsamlingen ikke kan lade Laanerne faa hjem, som f. Eks. store Billedværker.
Læsesalen bør forsynes med en Haandbogsamling, inde-holdende Haandbøger i forskellige Videnskaber, Ordbøger, Landkort o. lgn. Over denne Bogsamling bør der findes en Kort-Bogliste, tilgængelig for Laanerne.
I nogle Læsesale tillades det Laanerne selv at tage Bøgerne ned af Reolerne og stille dem tilbage igen; i saa Fald vil det være hen-sigtsmæssigt at anvende det S. 25 omtalte Mærkesystem. Skal Bibliotekaren udlaane Bøgerne, kunne de opstilles sammen med Hjemlaansbogsamlingen, hvis der er let Forbindelse mellem denne og Læsesalen [Hvis Forholdene tillade det, vil det være praktisk at have Skranken for Hjemlaanet fra Bogsamlingen til den ene Side af Bibliotekarens Plads og Skranken ind til Læsesalen til den anden Side. Over den sidste kan der anbringes Glasruder for at undgaa Støj fra Hjemlaanet. Begge Skranker bør helst indrettes saaledes, at Disken paa Skranken rager et Stykke ud til begge Sider. Bibliotekaren kan da sidde ved Skranken og arbejde, og Fodstykket vil ikke blive ødelagt ved at Laanerne støde Fødderne mod det.]. Haandbogsamlingens Bøger kunne da optages i den almindelige Bogliste og kunne i denne mærkes ved et særligt Mærke, der betegner dem som undtagne fra Hjemlaan.
For de Bøger, som Bibliotekaren udleverer til Brug i Læse-salen, bør der paa en trykt Blanket gives Kvittering; hertil kan benyttes et af de under Udlaansnotering nævnte Seddelsystemer.
Det vil i hvert Fald være praktisk at opstille de af Haand-bogsamlingens Bøger, som stadig bruges (Ordbøger, Landkort o. lgn), i Læsesalen og give Læserne Lov til selv at tage dem ned af Reolerne og stille dem tilbage.
I Læsesalen kan fremlægges de nyeste Hæfter af de Tids-skrifter, som Bogsamlingen holder. De bør indhæftes i stærke Mapper og kunne anbringes enten paa Bordene (se Bill. 5, S. 20) eller opstillede paa Hylder, indrettede som en "Tallerkenrække".
Aviser, som fremlægges i Læsesalen, bør indhæftes i Avisstokke, hvis man da ikke vil benytte den i mange Henseender praktiske Fremgangsmaade at anbringe dem fasthæftede til Pulte (se Bill. 5 S. 20 og Bill. 12, S. 32). Det vil forøvrigt, for at Læserne i Læsesalen kunne faa tilstrækkelig Ro, være en stor Fordel, om man kan indrette et særligt Lokale til Fremlæggelse af Aviser.
Læsesalen bør være aaben, saa lang Tid som muligt, særlig bør den være aaben om Aftenen og om Søndagen. Tobaksryg-ning og højrøstet Samtale bør være forbudt. Det bør fordres, at Læserne opgive deres Navn, Stand og Bopæl (fra denne Regel kunne maaske de undtages, som kun benytte Aviserne), selv om Adgangen er uden Betaling. Bestemmelserne for Benyttelsen maa bl.a. indeholde Forbud mod at fjerne Bøger, Aviser, Tidsskrifter o. s. v. fra Læsesalen. Er der givet Kvittering for Laanet af en Bog, er Laaneren ansvarlig for Bogen, indtil han har faaet Kvitte-ringen tilbage. Det bør paalægges Læserne at sætte de Haandbø-ger, som de have taget fra Reolerne, tilbage paa den rette Plads; Paaskrifter paa Reolerne bør lette dem at gøre dette. Undertiden give Bogsamlingerne Regler for, at en Læser kun maa benytte et Tidsskrift eller en Avis en vis Tid, hvis en anden Læser ønsker at faa dem.


  


Folkebogsamlinger 

Webside | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21