Værket er fordelt på 21 websider
Denne webside starter på
side III
i originalværket


Tilbage til index Folkebogsamlinger

Tilbage
Frem

 


FORTALE

 


 

DENNE Bog skulde være et Led i det Arbejde for Folkebogsamlingernes Fremme her i Danmark, som jeg i en Række af Aar har søgt at udføre. De mange Forespørgsler, mundtlige og skriftlige, som jeg har haft den Fornøjelse at modtage om denne Sag, og hvis Tal stadig er vokset - forhaabentlig vil det vedblivende vokse - have gjort det nødvendigt, at der fandtes en trykt Fremstilling at henvise til. Hvad jeg hidtil har skrevet om Folkebogsamlinger *), var for kortfattet til at kunne benyttes. Jeg maatte derfor, trods forskellige Vanskeligheder, søge at udarbejde en Bog om Folkebogsamlinger.
Jeg vil gerne have denne Bog opfattet af andre, som jeg selv opfatter den: som et Middel til at vække Opmærksomheden for en vigtig Folkeoplysningssag, der hidtil har været forsømt herhjemme, og som en Hjælp for dem, der ville arbejde paa at bringe den fremad. Jeg har derfor først givet en Fremstilling af Folkebogsamlingernes Udvikling, særlig hos de Folk, hvis Bogsamlinger vi maa tage til Mønster, og dernæst givet Raad med Hensyn til Folkebogsamlingernes Indretning.
Jeg har givet disse Raad under den Form, at jeg har fremstillet, hvad jeg vidste om de forskellige Sider af Bogsamlingsarbejdet, og forklaret, hvorledes man paa forskellig Maade kunde indrette sig. Der er maaske dem, der vilde have foretrukket, at jeg i Stedet herfor kort, og godt havde sagt: For en Bogsamling af den Størrelse og med den Læsekreds anvendes den Fremgangsmaade, for en anden Bogsamling den Fremgangsmaade. Men man maa erindre, at jeg for en stor Del maatte søge Oplysninger og Forbilleder fra Lande hvor Bogsamlingerne arbejde under helt andre Forhold end herhjemme. Hvad der i disse Lande har udviklet sig af Bogsamlingsteknik, skal tilpasses efter vore Forhold, og dette kan ikke ske ved, at en enkelt Mand giver Regler for Anvendelsen. Men jeg haaber, at denne Bog vil kunne danne Grundlaget for en Drøftelse af, hvorledes vi bedst kunne indrette vore Bogsamlinger efter vore - større eller mindre - Forhold. Indtil videre faar da enhver søge at finde i Bogen, hvad der passer for hans Bogsamling - jeg er villig til at være behjælpelig ved Valget heraf.
Af de danske Folkebogsamlingers Udvikling vilde jeg gerne have givet en fyldigere Fremstilling, end min Tid og Pladsen i Bogen har tilladt; jeg haaber ad Aare at kunne faa Lejlighed til at skrive de danske Folkebogsamlingers Historie.
Under Udarbejdelsen af Bogen har jeg stadig følt, hvor vanskeligt det er at skrive om et Stof, hvorom der kun ganske undtagelsesvis har været skrevet tidligere paa Dansk. Jeg har saa godt som udelukkende været henvist til fremmede Kilder. Særlig vanskeligt har det været at finde danske Benævnelser for forskellige Forhold, som ikke have været omtalt tidligere paa Dansk. Jeg har derfor maattet danne nogle nye Ord og har ogsaa søgt at erstatte enkelte tidligere benyttede fremmede Ord med danske.
Jeg havde ikke kunnet skrive denne Bog, hvis jeg ikke fra mange Sider havde modtaget en meget betydelig Hjælp. Under mit Arbejde for Folkebogsamlingerne har jeg faaet en stærk Følelse af, at de Mænd og Kvinder, der rundt om i Landene arbejde for Oplysningens Sag, danne som et Slags Broderskab, hvis Medlemmer ere glade for at hjælpe hinanden.
Først og fremmest har jeg hentet Raad fra engelske Bibliotekarer og Oplysningsvenner. Den Venlighed og Hjælpsomhed, der er bleven mig vist fra deres Side under mine Ophold i England, har jeg ogsaa senere nydt godt af. Til dem bringer jeg da først en Tak, og særlig retter jeg den til den engelske Biblioteksforenings tidligere og nuværende Sekretærer, Mr. J. Y. W. Mac Alister og Mr. F. Pacy, til Bibliotekarerne Mr. J. D. Brown, London, og Mr. J. J. Ogle, Bootle, og til Mr. Th. Greenwood, Forfatter af flere Bøger om Folkebogsamlinger, der har vist mig den Velvilje at overlade mig nogle Billeder fra sine Bøger. The Library Bureau har vist mig en lignende Velvilje.
Af andre Mænd, fra hvem jeg har haft den Glæde at modtage Oplysninger, kan jeg nævne: i Amerika Mr. Melvil Dewey, Overbibliotekar ved Statsbiblioteket i Albany, N. Y., Mr. W. R. Eastman, Inspektør ved de offentlige Bogsamlinger i New York, og Mr. F. A. Hutchins, Sekretær ved Wisconsin Free Library Commission; i Østerrig Prof. Dr. Ed. Reyer, Wien, der ogsaa har tilladt mig at benytte Billeder fra sine Bøger; i Holland Mr. J. Bruinwold Reidel, Sekretær ved De Maatschappij tot nut van 't algemeen; i Tyskland Magistratbibliotekar A. Buchholtz, Berlin, Prof. G. Hamdorff, Malchin og Bibliotekar C. Nörrenberg, Kiel. En særlig Tak maa jeg rette til Dr. Ernst Schultze, der for Tiden arbejder ivrigt for Folkebogsamlingernes Fremme i Tyskland; han har vist mig den Velvilje at sende mig sin nu udkomne Bog, Freie öffentliche Bibliotheken, i Korrekturaftryk og ogsaa overladt mig en Del Billeder fra den.
Med de Mænd, der i Norge, Sverrig og Finland arbejde for Folkebogsamlingerne, har jeg i flere Aar staaet i livlig Forbindelse. Blandt dem skal jeg med Tak for god Hjælp nævne Biblioteksassistent K. Fischer, Bibliotekar H. Nyhuus og Redaktør Oddmund Vik i Norge, Öfverlärare A. Dalin, Dr. K. Hildebrand og Dr. N. G. W. Lagerstedt i Sverrig og Bibliotekar, Dr. H. Bergroth og Dr. P. Nordmann i Finland.
Herhjemme har jeg paa forskellig Maade faaet Hjælp fra mange. Udvalget for Folkeoplysnings Fremme har tilladt mig at benytte nogle Billeder fra mine "Skildringer fra England".
Sagkyndig Hjælp, hvortil jeg trængte meget, har jeg særlig faaet hos Hr. Overbibliotekar Justitsraad Dr. Chr. Bruun, Hr. Overbibliotekar Dr. S. Birket Smith og Hr. Bogbindermester Anker Kyster, København. Min Kollega, Hr. Adjunkt V. Østerberg, har ofte hjulpet mig ved Bogens Udarbejdelse.
Den Raben-Levetzauske Fond har givet mig en Understøttelse til Bogens Udgivelse, og Staten har købt et Antal Eksemplarer af den, der gratis ville blive uddelte til Folkebogsamlinger.
Maatte nu denne Bog - trods dens Mangler - blive det, som jeg har ønsket den skulde blive: en god Hjælp til at fremme Folkebogsamlingernes Udvikling.

Horsens, Juli 1900
Andr. Sch. Steenberg.

  


Folkebogsamlinger 

Webside | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21