Værket er fordelt på 21 websider
Denne webside starter på
side 91
i originalværket


Tilbage til index Folkebogsamlinger

Tilbage
Frem

 


Folkebogsamlingernes indretning

 

Forberedelser
 

EN Folkebogsamling kan opstaa paa forskellige Maader. Den kan udvikle sig af en "Læsekreds" (hvis Bøger cirkulere mellem Medlemmerne), ved at det vedtages ikke at sælge udcirkulerede Bøger, men danne en blivende Bogsamling af dem. Den kan opstaa ved Udvidelse af en Foreningsbogsamling, saaledes at denne gøres tilgængelig for alle. Den kan oprettes som en helt ny Bogsamling, enten fordi der i Byen eller Sognet ingen Bogsamling findes, eller fordi de Bogsamlinger, som findes, ikke opfylde de Fordringer, man bør stille til en Folkebogsamling: at den giver alle let Adgang til god Læsning.
Efterhaanden som Oplysning og Oplysningstrang breder sig, vil det sikkert blive en almindelig anerkendt Fordring, at Kommu-nen skal sørge for Oprettelsen af en Folkebogsamling. Men selv da vil det altid blive een eller flere enkelte Personer, der rejse Sagen. De ville da sammen overveje, hvorledes den bedst skal gribes an. Det vil være naturligt, at de begynde med gennem Avi-serne, gennem Foredrag og gennem personlig Paavirkning at for-klare Betydningen af en saadan Bog-
samling. De ville kunne vise hen til, at den forsyner Folk med god Morskabslæsning; at den kan give boglig Hjælp til Erhvervet; at den kan hjælpe til Oplysning om Samfundsforholdene, en Oplys-ning, der kræves desto mere, jo mere den enkelte kommer til at deltage i Styrelsen af Samfundets Anliggender; at den ved sit Læ-seværelse og sit Bogudlaan kan være en god Modvægt mod Værtshusliv og daarlige Forlystelser; at den kraftigt vil kunne un-derstøtte al anden Oplysningsvirksomhed, hvad enten denne sker gennem Skoler og gennem Foredrag. Det bør under denne Agita-tion ikke tabes af Syne, at Folkebogsamlingen bør være et vigtigt Led i Oplysningsarbejdet, som det Middel, hvorved de voksne selv kunne skaffe sig Oplysning.
Skal der til at sætte Sagen i Gang nedsættes et Udvalg, bør man følge den gode Regel: Et stort Agitationsudvalg, et lille For-retningsudvalg.
Sørg for at faa Folk af alle Samfundsklasser til at deltage i Agitationen; en Folkebogsamling bør være en Sag, der vedrører alle. Glem ikke at faa Kvinderne med. Unge Kvinder ville blive nogle af Bogsamlingens ivrigste Kunder; Mødrene ville være glade for at kunne skaffe deres Sønner og Døtre god Læsning. Sørg for, at Agitationen holdes borte fra enhver partipolitisk eller særreligiøs Paavirkning.
Kommunens Medvirkning bør sikres. Vil Kommunen selv overtage Ledelsen, kan det dog ofte være heldigt, at der til at deltage i Styrelsen kan vælges Mænd og Kvinder udenfor Kom-munalbestyrelsen, der have vist Interesse for Sagen.
Søg at skaffe Pengemidler til Veje ved en Henvendelse til de stedlige Pengeinstitutter og til Byens Rigmænd. Undertiden er der med Held anvendt de
samme Midler, som anvendes i Godgørenhedens Tjeneste, Basar, Dilettantforestillinger o. lign. I enkelte Byer har man for at sikre Bogsamlingerne en fast aarlig Understøttelse dannet en Forening med et større eller mindre Medlemsbidrag; Medlemmerne have da i Almindelighed Adgang til Bogsamlingen uden Betaling. Saa længe de danske Folkebogsamlinger ikke have naaet en økono-misk sikker Stilling ved Kommunens og Statens Hjælp, maa disse Midler siges at være nødvendige.
Det vil i Almindelighed, hvis det ikke ad de her nævnte Ve-je er lykkedes at samle en betydelig Sum, være hensigtsmæssigt, at der stiftes et Laan til Indretningen af Bogsamlingen, saa at den nogenlunde hurtigt kan naa en saadan Udvikling, at den kan virke efter sin Bestemmelse.
Det kan ogsaa anbefales at indsamle Bøger; dog maa man forbeholde sig at sende tilbage eller sælge, hvad der ikke egner sig til Optagelse i Bogsamlingen. Det kan ikke undgaas, at der mellem Boggaver fra private er en Del Bøger, som kun vilde fylde op i Bogsamlingen uden at gøre Nytte. Men den Slags Bøger bør ikke opstilles, de tage Plads, de kræve Tid at indføre i Boglisten, de kræve maaske endog Udgift til Indbinding - alt til ingen Nytte.
Staten yder som omtalt S. 64-65 Hjælp til Folkebogsam-lingerne dels gennem Komitéen til Understøttelse af Folkebogsamlinger [Denne komité giver ogsaa Raad ved Indretningen af Folkebogsamlinger.] dels gennem "Udvalget for Folkeoplysnings Fremme".
Hvis Bogsamlingen skal oprettes paa Landet, ville de stedli-ge Forhold ofte være saa smaa, at den vanske-
ligt vil kunne blive tilstrækkelig stor. Det bør da alvorligt overve-jes, om der ikke kan raades Bod herpaa ved at benytte en af de tidligere (S. 57-58) nævnte Former for Sammenslutning mellem flere Bogsamlinger. Det maa ved Sammenligning mellem disse erindres, at de af Nordlangelands Folkebiblioteker og Bogsamlin-gen paa Samsø brugte Former give de enkelte Bogsamlinger stør-re Selvstændighed end Ordningen i Varde og Omegns Folkebog-samling.
Noget af det første, et amerikansk eller engelsk Biblioteks-udvalg har at gøre, er at tilvejebringe en Plan til en Biblioteksbyg-ning. Herhjemme vil den Opgave at skaffe et passende Lokale til Bogsamlingen indtil videre maatte nøjes med en beskednere Løs-ning. Et Lokale i en af Kommunens Skoler, et Værelse i en tek-nisk Skole eller i et Forsamlingshus vil være det, som Bogsamlin-gen billigst kan skaffe sig. Hvis dette ikke kan faas, eller hvis der er Raad til at avende noget mere paa Tilvejebringelse af et Loka-le, vil man kunne leje det. Det gælder da om, at Lokalet er be-kvemt beliggende, saa centralt som muligt og helst i Stueetagen. Det vil være uheldigt for Bogsamlingen, om den oftere skal skifte Lokale. Men saa længe Folkebogsamlingerne spille saa beskeden en Rolle her i Landet som nu, maa de nøjes med beskedne Loka-ler. Den Tid er forhaabentlig ikke fjern, da man, i det mindste i de større Byer, vil skaffe Byens Folkebogsamling et Hjem, særligt indrettet for den [I F. J. Bourgoyne, Library Construction, Lond. 1897, vil man finde en samlet Fremstilling af Biblioteksbygningens Teknik. - Ogsaa med Hensyn til Indretning af Lokale til Bogsamlinger giver “Statens Komité til Understøttelse af Folkebogsamlinger” Raad.]. Først da vil den
kunne blive det betydningsfulde Led i Folkeoplysningen, som den er hos de engelsktalende Nationer.

Ved Fremstillingen af Folkebogsamlingernes Indretning er især be-nyttet: F. J. Bourgoyne, Library Construction, Lond. 1897; J. C. Dana, A Library Primer, Chicago 1899; A. Graesel, Grundzüge der Bibliothekslehre, Lpz. 1890; Th. Greenwood, Library Year Book 1897, Lond.; Papers prepared for the World's Library Congress, held at the Columbian Exposition, ed. by Melvil Dewey, Washingt. 1896; [M. W. Plummer] Hints to Small Libraries, Brooklyn 1894.

  


Folkebogsamlinger 

Webside | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21