Værket er fordelt på 21 websider
Denne webside starter på
side 95
i originalværket

Tilbage til index Folkebogsamlinger

Tilbage
Frem
 


Folkebogsamlingernes indretning

 

Bibliotekaren
 

DET er af Betydning, at der ikke hengaar for lang Tid, før man vælger en Bibliotekar [Det er ikke let at finde et dansk Ord for “Bibliotekar”; Bogforvalter, Bogstyrer, Bogmester kunde maaske bruges. Det islandske Ord “bóka-vördur” betegner kun den ene Side af Bibliotekarens Arbejde, ikke hans Stilling som Bogspreder.]. Undertiden er der intet Valg at træffe, idet det, som f. Eks. paa Landet, næsten altid er Læreren, som overtager Arbejdet og oftest udfører det uden Betaling. At lade dette Arbejde, som ogsaa paa Landet kan være betydeligt nok, udføre uden Betaling, er sikkert urigtigt og bør ikke finde Sted, hvor der er nogen Mulighed for at skaffe Midler til at betale Arbejdet. At lade Bibliotekarens Arbejde i en By udføre uden Betaling, er omtrent umuligt og meget uheldigt, da det ubetalte Arbejde ikke kan paalægges en enkelt Mand, og Bogsamlingens Virksomhed i høj Grad hemmes ved den Uensartethed i
Betjeningen, der bliver en nødvendig Følge af Arbejdets Fordeling mellem flere. Derfor bør Arbejdet overdrages til en betalt Biblio-tekar - det vil forhaabentlig snart vokse saa meget, at han ikke kan udføre hele Arbejdet selv, men maa have lønnet Medhjælp. Hertil kan ofte bruges unge Mennesker, Drenge eller Piger, naar det gælder rent mekanisk Arbejde, som at finde bestemte opgivne Bøger i Bogsamlingen eller stille Bøgerne paa deres Plads.
I Amerika og England findes der uddannede Bibliotekarer, som Bibliotekerne kunne vælge imellem. I disse Lande er det at være Bibliotekar et Levebrød, om end ikke af de bedste. Biblio-tekarerne uddannes paa de tidligere nævnte Biblioteksskoler og i Bibliotekerne. Herhjemme vil der jo nok gaa nogen Tid, inden lignende Forhold indtræde. At være Bibliotekar ved en Folkebog-samling maa indtil videre være et Bierhverv. Derved bliver der paa en Maade ofte flere at vælge imellem, saa at man bør overveje, hvilke Egenskaber man maa ønske at finde hos den, der skal væl-ges.
Ordenssans er en nødvendig Betingelse for at blive en god Bibliotekar. Lethed ved at omgaas Folk og Evne til hurtigt at eks-pedere ere af stor Betydning. Kærlighed til Læsning og til Bøger og det deraf følgende Kendskab til Bøger er ligeledes meget vig-tig, ligesom der hos Bibliotekaren maa kræves saa god en boglig Uddannelse som muligt. Men allervigtigst er det, at han har Kær-lighed til Oplysning og føler Glæde ved at udbrede Kundskab gennem Bøger, at han har Lyst og Evne til at hjælpe den enkelte Laaner til den Læsning, der passer for ham, at han ikke trættes af de mange, ikke altid fornuftige, Spørgsmaal, som videlystne Laa-nere rette til ham, at han i det hele taget er ivrig
for at gøre sin Bogsamling saa nyttig som muligt, at finde de fleste mulige Veje til at skaffe Bøgerne ud blandt Folk.
Naturligvis kan Bibliotekaren lige godt vælges mellem Mænd og Kvinder; som tidligere omtalt ere de fleste Bibliotekarer i Amerika Kvinder; det har derovre vist sig, at de i Almindelighed ere særlig godt skikkede til dette Arbejde.
Naar saa en god Bibliotekar er funden, bør man give ham den størst mulige Lejlighed til under Godkendelse fra Bogsamlin-gens Styrelse at have Indflydelse paa dens Arbejde. Af ham af-hænger det for den største Del, hvor meget Bogsamlingen skal udrette. Hans Arbejde maa ikke undervurderes. Det er let nok at udlevere fra Bogsamlingen Romaner efter Laanernes Opgivelse. Men det er ikke en let Opgave at være, hvad en Bibliotekar bør være: en kyndig og villig Raadgiver for dem, der søge Kundskab gennem Bøger.
Det vil sikkert vare noget, inden den Stilling at være Biblio-tekar ved en dansk Folkebogsamling vil være forbunden med nogen synderlig Indtægt. Den, der som Bibliotekar arbejder ivrigt for, at hans Bogsamling kan gøre saa megen Nytte som muligt, faar da søge en Del af sin Løn i Bevidstheden om, at han er med i Arbejdet for sit Folks Oplysning. Og under dette Arbejde vil han sikkert ofte komme til at erkende Sandheden af det spanske Ord-sprog: Den, der handler med Olje, faar selv sine Hænder salvede.
  


Folkebogsamlinger 

Webside | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21