H. Hvenegaard Lassen: De biblioteksløse sogne. i: Bogens Verden, 1935, side 190-198.

Tilbage til oversigten Monografier
Tilbage til oversigten Artikler

Tilbage til Forsiden

Biografi

• H. Hvenegaard Lassen. Biografi.


De biblioteksløse Sogne

 
Vi bringer Foredraget efter Talerens Manuskript:
 

190
I 1909, da Overbibliotekar H. O. Lange holdt sit epokegørende Foredrag i Aarhus, var Bibliotekssituationen her i Landet jo den, som stærkt blev fremhævet i Foredraget, at man havde de videnskabelige Biblioteker og de smaa Folkebiblioteker, men manglede de forbindende Mellemled. Siden da er Biblioteksarbejdet for en stor Del gaaet ud paa at skabe saadanne Mellemled, at "udfylde Hullet". Og det er for saa vidt ogsaa lykkedes, som Landet nu, efter 26 Aars Forløb, netop i Aar endelig er "dækket" med Centralbiblioteker.
Men naar man dengang sagde, at man havde de smaa Folkebiblioteker, var det egentlig ikke helt træffende. Man havde dem nok - men ikke engang i Halvdelen af Landets Sogne. Der var i 1909 her i Landet 1672 Landsogne, men kun 661 statsunderstøttede Biblioteker paa Landet. Og nu er der som bekendt det pinlige, at Antallet af Biblioteker ikke er bleven væsentlig forøget i de forløbne 25 Aar. I 1934 var der 755 Biblioteker paa Landet, altsaa ca. 100 mere; men Antallet af Landsogne er ved Genforeningen forøget med godt 100, saa Forholdet bliver omtrent uforandret. En Del Biblioteker virker i 2 eller flere Sogne, saa Antallet af Biblioteker giver ikke helt nøjagtig Besked om, hvor stor en Del af Landet der er dækket; men i det store og hele kan man sige, at Halvdelen af Landets Sogne er uden statsunderstøttet Bibliotek, og at dette Forhold har holdt sig omtrent uforandret gennem de sidste 25 Aar.
Det er i Virkeligheden højst ejendommeligt, naar man tænker paa den voldsomme Udvikling, Folkebiblioteksarbejdet har gennemgaaet netop i disse 25 Aar. Og det er et Forhold, man ikke har skænket videre Opmærksomhed. Man har vel sagtens slaaet sig til Ro med, at efterhaanden som der oprettedes Centralbiblioteker, vilde der ogsaa blomstre nye Sognebiblioteker op. Og det er virkelig ogsaa sket. Saa vidt jeg kan regne ud, er der siden 1914, da de første Centralbiblioteker aabnedes, oprettet ca. 650 nye Sognebiblioteker! Saa hvis ikke de gamle Biblioteker var døde omtrent lige saa hurtigt, som de nye blev oprettede, saa vilde man nu have haft Landet næsten dækket med Sognebiblioteker.
Man kan altsaa slet ikke sige, at der ikke er sket noget paa Landet i de 25 Aar. Tvært imod! De nuværende Sognebiblioteker er næsten alle af en helt anden Type end for 25 Aar siden, og for en stor Del er det altsaa ogsaa helt andre Biblioteker. Der har for Centralbibliotekerne og for Tilsynet været en ustandselig Virksomhed med Reorganisation af gamle Biblioteker og Indretning af nye. Og det er ganske naturligt, at Interessen og Opmærksomheden er bleven opslugt af alt det nye, man har haft at arbejde med.
Der er vel dem, der vil sige, at Ulykken ikke er saa stor, selvom

191
man ikke har Sognebiblioteker alle Vegne. Nu har man jo Centralbibliotekerne, hvor alle kan laane, og ingen i Landet er altsaa uden Adgang til et Bibliotek. Jeg vil her atter gaa tilbage til H. O. Langes Foredrag, hvor han sammenligner med Skolevæsenet og siger, at den daværende Bibliotekstilstand vilde svare til, om man indenfor Skolevæsenet kun havde Universitetet og Folkeskolerne, men savnede alle Mellemled: Realskoler, Gymnasier o. s. v. En Sammenligning med Skolevæsenet er altid god og sund for Bibliotekerne, men den nuværende Bibliotekstilstand vilde svare til, at man kun havde Landsbyskoler i Halvdelen af Landets Sogne. Og ligesom det ikke vilde være tilstrækkeligt, at der er Adgang for Børnene til Realskoler og Gymnasier i Nabobyerne, er heller ikke Centralbiblioteker og Købstadbiblioteker tilstrækkelig Erstatning for et Sognebibliotek. Jeg skal iøvrigt ikke her komme ind paa Spørgsmaalet om selvstændige Sognebiblioteker, men gaar ud fra som givet, at Landet bør være dækket med Folkebiblioteker, ligesom det er dækket med Folkeskoler.
Inden man overvejer, hvilke Veje man skal gaa for at naa dette Maal, vil det være rigtigt at blive klar over, hvordan Landet ligger, hvordan de biblioteksløse Sogne fordeler sig. Ved "biblioteksløs" forstaas her: uden statsunderstøttet Bibliotek. Thi fuldstændig uden Bibliotek er ikke mange danske Sogne. Næsten alle Vegne har der engang været et Bibliotek, der ogsaa meget ofte engang har faaet Statstilskud, men nu ikke faar det mere. Mange af disse Biblioteker ligger helt stille eller er stærkt hensygnende. Andre virker stadig i det stille, upaaagtet af al Statistik og al ydre Indflydelse. Men det maa naturligvis være Biblioteksbevægelsens Maal at faa alle Biblioteker med ind i det Samarbejde og de Arbejdsformer, der følger med Statsunderstøttelse.
Omstaaende Oversigt over Fordelingen af de biblioteksløse Sogne er ordnet efter Centralbiblioteks-Omraader, og disse igen efter Omraadernes Størrelse, d. v. s. efter Antallet af Landsogne indenfor Omraadet. Horsens er medtaget, skønt det endnu ikke er Centralbibliotek, fordi det udfører Centralbiblioteksarbejde i et bestemt Omraade. Tallene er ikke og kan ikke være helt nøjagtige. Byernes Landsogne og enkelte andre udprægede Nabosogne til Byer er ikke medregnede. I nogle Tilfælde er det tvivlsomt, om et Sogn bør kaldes biblioteksløst. Men i det store og hele giver Tallene dog sikkert et rigtigt Billede af Forholdene.
Hvad der straks falder i Øjnene, er den store Forskel i Centralbiblioteks-Omraadernes Størrelse, fra det største med 145 Sogne til de smaa med ca. 20 Sogne. Den normale Størrelse er ca. 50-6O Sogne. De store Omraader har ogsaa det største Antal biblioteksløse Sogne. Flest findes i Randers og Thisted Omraader, derefter følger: Viborg, Aalborg og Lemvig. Ikke alene absolut, men ogsaa procentvis er de store Omraader gennemgaaende øverst. Den største Procent af biblioteksløse Sogne findes i Lemvig Omraade (85), næsten den samme i Thisted (8l). Saa er der et Spring ned til Hjørring (64). Omtrent samme Procent har 3 af de noget mindre Omraader, nemlig Holbæk (61), Roskilde og Holstebro (begge 6O). Dernæst er der en hel Række Omraader, der har omkring 50 pCt., men dog alle over 50: Silkeborg (57), Ny-

192
købing F. (56), Aalborg (55), Næstved og Slagelse (53), Randers og Viborg (52). Mellem disse med over 50 pCt. vil man finde alle de meget store Omraader, dog med een Undtagelse: Svendborg, der kun. har 11 pCt. Det er noget helt enestaaende, at et saa stort Omraade som Svendborgs er praktisk talt dækket med Sognebiblioteker.

[Tabel indsættes].

Hvad kan man nu lære af denne Oversigt?
Allerførst vil jeg advare mod at bedømme et Centralbiblioteks Arbejde eller hele Biblioteksarbejdet i et Omraade paa Grundlag af disse Tal. Arbejdet maa bedømmes paa Grundlag af de Sognebiblioteker, der er, og ikke paa Grundlag af dem, der ikke er. Et Omraade med forholdsvis faa, men udmærket indrettede og udmærket virkende Sognebiblioteker i levende Forbindelse med Centralbiblioteket vil have meget bedre Betingelser for Fremtiden end et med mange, men halvdaarlige Biblioteker. Desuden er Vanskelighederne meget forskellige i de forskellige Omraader; og endelig er Centralbibliotekerne jo af meget forskellig Alder, nogle saa nye, at de knapt er begyndt at virke endnu.

193
Oversigten viser imidlertid for det første, at hvis det er rigtigt, at jyderne, og specielt Vestjyderne, er mere oplysningsinteresserede end Øboerne - og jeg skal ikke være saa dristig at vove at benægte dette - saa har det i alt Fald ikke givet sig Udtryk i Antallet af Sognebiblioteker. Af de biblioteksløse Sogne ligger de to Tredjedele (560) i Jylland, og kun een Tredjedel (276) pas Øerne. I Jylland er 52 % af Landsognene biblioteksløse, pas Øerne kun 41 %.
For det andet kunde Tallene synes at vise, at det er rigtigt, naar det er hævdet, at i Vestjylland med de meget udstrakte Hedesogne og den spredte Bebyggelse, er en mere almindelig Oprettelse af Sognebiblioteker umulig. Det er iøjnefaldende, at de tre nordvestlige Omraader i Jylland: Lemvig, Thisted og Hjørring, har den største Procent af biblioteksløse Sogne. Og de andre nordlige og vestlige Omraader: Aalborg, Holstebro, Viborg og Silkeborg, har ogsaa temmelig mange. Der er dog een meget mærkelig Undtagelse herfra: Det udpræget vestjyske Esbjerg-Omraade har kun 24 pCt., er altsaa nær ved at være dækket med Sognebiblioteker. Det er jo vel kendt, at man i Esbjerg har et af Landets ældste og mest energisk virkende Centralbiblioteker. Det kunde tyde pas, at Opgaven dog maaske heller ikke i Vestjylland er helt umulig eller haabløs. Det er i alt Fald min Mening, at ogsaa de store vest- og nordjyske Omraader kan og maa dækkes med Sognebiblioteker. Man staar her over for en af de vanskeligste Opgaver for dansk Biblioteksarbejde i de kommende Aar. Og den kan sikkert kun løses ved Hjælp af Bogbilen som et regelmæssigt og levende Bindeled mellem Centralbibliotek og Sognebiblioteker - ikke alene Hovedbibliotekerne i Sognebyerne, men ogsaa, og ikke mindst, de mange Udlaanssteder i alle Skoledistrikterne, som i disse vidtstrakte Sogne er absolut nødvendige, og som uden Bogbilen vil komme til at føre en alt for isoleret og kummerlig Tilværelse.
For det tredje synes Oversigten at vise, at nogle af Centralbiblioteksomraaderne er for store. De 9 største Omraader (ned til Lemvig?Omraadet) har alle - med Undtagelse af Svendborg - 50 eller over 50 biblioteksløse Sogne. Alle de øvrige mindre Omraader har ganske væsentligt færre, højst 33, altsaa et stort Spring. Det synes, som en virkelig tilfredsstillende Ordning af Biblioteksarbejdet pas Landet vil nødvendiggøre Oprettelsen af nogle flere Centralbiblioteker (5-6 Stykker), saaledes at de største Omraader kan blive formindskede. Paa den anden Side er det ikke gjort alene med at formindske Omraadet. Det viser de store Procenter af biblioteksløse Sogne i flere ganske smaa Omraader.
Den sidste Række af Tal viser Antallet af "afdøde" Biblioteker i de sidste 25 Aar; vel at mærke Biblioteker, som til Dato ikke er bleven reorganiseret og levet op igen. En Del af dem er Skoledistrikts-Biblioteker, der kun har omfattet en Del af et Sogn. Derfor kan Tallet paa afdøde Biblioteker nogle Steder være endog større end Tallet paa biblioteksløse Sogne. Alligevel er det samlede Tal, 535 Biblioteker, forfærdende stort. Der er gennemsnitlig døde over 20 Biblioteker om Aaret. Og Tallene viser ingen som helst Tendens til Nedgang i de senere Aar.
Det synes aabenbart, at hvis man skal gøre sig noget Haab om en-

194
gang at faa Landet dækket med Sognebiblioteker, maa man først og fremmest søge at standse Afgangen. Nye Biblioteker oprettes stadigt. Men saa længe der dør omtrent lige saa mange, kommer man aldrig videre. Dette maa være en Opgave for Centralbibliotekerne og Tilsynet i Forening. I Biblioteksloven staar der, at ved Ophør af et Biblioteks Virksomhed overgaar dets Ejendele til Kommunen, hvis den vil overtage dem. I modsat Fald bestemmer Ministeren, hvorledes der skal forholdes med Ejendelene. Men dette sker jo i Virkeligheden næsten aldrig. Et Biblioteks Virksomhed ophører næsten aldrig samtidig med, at det ophører at faa Statstilskud. Det fortsætter i hvert Fald nogle Aar uden Statstilskud. Og der er derfor ingen Grundlag for at gribe ind. De aller fleste af de 535 Biblioteker har faaet Lov at dø i Fred, skønt mange af dem har faaet Statstilskud Aar for Aar i maaske 20 Aar. Maaske burde der i Loven staa, at naar et Bibliotek ophører at faa Statstilskud, skal der forhandles med Staten om Ejendelene. Derved vilde der altid være et Grundlag for en Indgriben. I hvert Fald maa Tilsynet og Centralbiblioteket i Forening søge enhver Mulighed for at faa Virksomheden fortsat under tilfredsstillende Former. Og er dette umuligt, kan nogle af Ejendelene maaske bruges som Grundlag for noget helt nyt. De afdøde Biblioteker er jo langtfra blot dem, der er nægtet Statstilskud. Der er vel langt flere, som bare ganske stille har ophørt at søge. Det vil være nødvendigt at have nøjagtigt Regnskab over, hvilke der ophører hvert Aar, saa man kan søge at modvirke Afgangen.
Hvis man iøvrigt vil spørge, hvad der skal gøres for at faa Landet dækket med Sognebiblioteker, har jeg egentlig ikke noget Svar. Min Hensigt har ikke saa meget været at sige, hvad der skal gøres - men mere at vise, hvordan Stillingen er. I sit Radio-Foredrag for nylig om Landsbybibliotekerne og Fremtiden udtalte Biblioteksinspektør Robert L. Hansen, at Tiden maaske nu var inde til at arbejde for obligatorisk Biblioteksvirksomhed i alle Kommuner. Jeg er enig med Biblioteksinspektøren i, at en saadan Ordning, der virkelig sidestiller det offentlige Bibliotek med den offentlige Skole, som en uundværlig Nødvendighed alle Vegne, vilde være meget ønskelig. Men saaledes som Bibliotekssagen har udviklet sig i Danmark, vil det være haabløst at søge noget saadant gennemført, før det først frivilligt er indført næsten overalt. Saa længe Halvdelen af Landets Sogne er biblioteksløse, er en Lov om tvungen Biblioteksvirksomhed sikkert utænkelig. Det, der ligger for, er altsaa den frivillige Oprettelse af flere Biblioteker.
Det er klart, at i Arbejdet herfor kan Tilsynet ikke direkte deltage. Central-bibliotekerne kan det egentlig heller ikke; de har nok at gøre med de Biblioteker, der er, og maa først og fremmest se at faa dem i Orden. Desuden er det vistnok i Almindelighed rigtigst, at Initiativet kommer ude fra, og at Centralbiblioteket saa træder til med Raad og Daad alle Vegne, hvor der er noget i Gære. Der er derimod her en Opgave for Danmarks Biblioteksforening, den mest nærliggende, der kan tænkes. Det ligger lige for, at Foreningens Amtskredse gør et Arbejde her. De maa skaffe sig en Liste over de biblioteksløse Sogne i deres Omraade. Og ved private Henvendelser og Samtaler, ved per-

195
sonlig Paavirkning og lejlighedsvis ogsaa ved offentlige Agitationsmøder maa man søge at virke for Oprettelse af Biblioteker i disse Sogne.
Men Amtskredsenes Arbejde alene vil ikke være tilstrækkeligt. Ogsaa Hovedforeningen maa træde i Aktivitet og gennem et Udvalg eller paa anden Maade tage Del i Arbejdet. Det vilde maaske være bedst at tage fat i et eller to af de Omraader, hvor det tiltrænges mest, og hvor Amtskreds og Centralbibliotek ønsker Hovedforeningens Bistand og er parat til aktivt Samarbejde. Man skulde saa søge, gennem et Aar eller to, at gøre Bibliotekssagen aktuel i det Omraade ved et gennemført Agitationsarbejde, i Pressen, i Biografer, paa Møder, i Sogneraadsforeninger, Lærerkredsene o. s. v. Man skulde bruge Danmarks Biblioteksforenings Forsøgsbibliotek og se at faa startet nogle faa ekstra gode nye Biblioteker hvert Aar. Hvor der er 50 biblioteksløse Sogne eller mere, vil det selvfølgelig vare mange Aar, inden Omraadet er dækket. Der man arbejdes paa langt Sigt. Men Oprettelsen af gode Biblioteker smitter. Den allerbedste og virkningsfuldeste Agitation for Bibliotekssagen er den, der gaar fra Sogn til Sogn, Mand og Mand imellem, og som ogsaa bygger paa Lokalpatriotismen og den stedlige Ærgerrighed. Har man først i et Omrande faaet Sagen rigtig godt i Gang, vil den til en vis Grad gaa videre af sig selv.
Forhaabentlig vil Diskussionen i Dag bringe andre Forslag. Noget maa der i alt Fald gøres. For Forholdet er jo altsaa det, at endnu i dette Øjeblik, efter 20-25 Aars moderne Biblioteksarbejde her i Landet, kan det ikke siges at være "normalt", at der findes et Bibliotek i et Sogn paa Landet. I mange Egne er det tvært imod en Sjældenhed. Dette maa laves om i de næste 25 Aar. Og her maa Danmarks Biblioteksforening gaa i Spidsen og se det som en af sine største Opgaver.

Diskussion.
I Tilslutning til Hr. Hvenegaard Lassens Foredrag udspandt der sig en Diskussion, der øjensynlig fulgtes med levende Interesse af Forsamlingen. Det var tydeligt, at der her var bragt et Emne paa Bane, man meget gerne saa nøjere uddybet. Man vil sikkert være nødsaget til at vende tilbage dertil ved første Lejlighed.
N. P. Bjerregaard, Skive, fortalte først med meget Lune, hvorledes man paa hans Egn havde talt sig til Rette med Sogneraad og deres Formænd ud fra rent praktisk-økonomiske Betragtninger og saaledes opnaaet en Biblioteksordning. Det man være Central- og Købstadbibliotekernes Pligt at tage Initiativet over for de biblioteksløse Sogne i deres Opland.
Biblioteksinspektør Robert L. Hansen takkede Hvenegaard Lassen for det store Arbejde, han havde nedlagt i sit Foredrag og for det ansporende Initiativ han her som saa ofte havde udvist. - Hvad angik den Tanke om obligatorisk Biblioteksvirksomhed i enhver Kommune, som var blevet fremsat i Bibl.insp.s Radioforedrag, og Hvenegaard Lassen principielt kunde slutte sig til, men næppe mente gennemførlig for Tiden, vilde Bibl.insp. for det første præcisere, at han ikke havde tænkt sig et obligatorisk Bibliotek i ethvert Sogn, idet der er mange Sogne, der med langt større Udbytte kunde gaa i Samarbejde med et andet Bibliotek og derfor kun skulde have et lovbestemt Paabud om at sørge for, at

196
der paa en eller anden Maade blev drevet Biblioteksvirksomhed i Sognet og dernæst troede Taleren ikke, at et saadant Paabud vilde virke irriterende paa mange Sogneraad i vore Dage, hvor næsten ethvert biblioteksløst Sogn har et Nabosogn med et Sognebibliotek, som dér opfattes som en naturlig, nødvendig Ting. Der skal blot et Incitament til som en Lovbestemmelse. Men man kunde jo nok nære Betænkelighed ved en almindelig obligatorisk Ordning, som nogle Lande har, og foretrække en Lovbestemmelse om, at der skulde drages Omsorg for Biblioteksvirksomhed i enhver Kommune, hvor 25 % af Vælgerbefolkningen udtalte sig derfor. Saaledes er Ordningen i Belgien. Endvidere nævnte Taleren, at den nye norske Bibliotekslov har gjort Oprettelse af Børnebiblioteker i ethvert Sogn obligatorisk.
Det kan i alt Fald ikke blive ved at være, som det nu er, hvor det er aldeles tilfældigt, om der bliver oprettet et Sognebibliotek eller ej, alt efter som der er en Lærer eller anden interesseret Person, der vil organisere Virksomheden og derved imødekomme den Trang til et Bibliotek, der nu faktisk findes i hvert Sogn i Danmark.
Landt, Gentofte: Foredragsholderens interessante statistiske Oversigt burde ogsaa have taget Hensyn til. hvorledes Omraaderne er biblioteksdækkede i Forhold til Befolkningstallet. - Meddelte iøvrigt en Række praktiske Fremgangsmaader for effektiv Bibliotekspropaganda. Man skal sørge for, at Sogneraadene faar faktiske Oplysninger om Omkostningerne, Meddelelse om de haandgribelige Tal faar ofte Sagen til at glide. Afholdelse af smaa Kursus paa Centralbibliotekerne, hvor ogsaa Sogneraadsmedlemmerne indbydes, er meget effektive. Men den bedste Paavirkning opnaar man ved at faa Sogneraadsformanden til at forhøre sig hos sin Kollega i et Nabosogn, hvor man allerede har faaet Sagen godt i Gang.
Formanden var glad for Foredraget og den Diskussion, der her var kommet i Gang. Syntes, vi var naaet ikke saa kort, naar vi dog havde faaet Halvdelen af Landet dækket med nogenlunde gode Biblioteker. Vilde advare mod Indførelse af obligatoriske Bestemmelser. Det vilde ikke være muligt at gennemføre et saadant Lovforslag. Man maa gaa Frivillighedens Vej.
Biblioteksinspektøren: Det kunde da ikke virke stødende paa nogen Frihedsfølelse at have en Lovbestemmelse om Indførelse af Biblioteksvirksomhed i de Kommuner, hvor Befolkningen selv ved en Afstemning udtalte Ønsket derom.
Biblioteksdirektøren vilde først udtale sig om det sidste Punkt og sige, at han ikke var Tilhænger af obligatoriske Sognebiblioteker alene af den Grund, at de lovfæstede Minimumsbestemmelser her let vilde virke som Maximumsbestemmelser. - Naturligvis er det beskæmmende at se Hr. Hvenegaard Lassens Statistik, dog ikke den sidste Kolonne; de der opførte afdøde Biblioteker har ofte været en Hindring for Arbejdet, og saa er Skaden ikke saa stor. Men det beskæmmende er, at der saa mange Steder ikke gøres noget biblioteksmæssigt Arbejde. Dog maa det erindres, at der i Distrikter som f. Eks. Lemvig og Næstved drives Biblioteksvirksomhed, selv om der ikke er selvstændige Biblioteker. Det viser sig, at det ikke er svært at oprette Sognebiblioteker, naar man blot har Tid og Penge dertil. Hvis alle Sognene vilde yde et Tilskud til Centralbiblioteket, kunde dette ansætte en første Klasses Arbejdskraft udelukkende til at tage sig af Arbejdet i Oplandet. Bibl.direktøren vilde advare mod at komme

197
ind paa at dele Centralbiblioteksomraaderne eller paa den gamle Ide om Oplandsbiblioteker med særligt Tilskud. - Afdøde Biblioteker skal man ikke forsøge at genoplive. I Almindelighed skal der søges oprettet et helt nyt Bibliotek i mulig Tilslutning til helt andre Kredse end dem, der hidtil har staaet bag Virksomheden.
Folketingsmand J. P. Larsen, Helsingør: Det er et meget vigtigt Spørgsmaal, der her behandles. Jeg tager Ordet for at advare mod Indførelse af obligatoriske Biblioteker. Forøvrigt kan jeg ikke lide Fremmedordet obligatorisk, hvorfor ikke sige tvangsmæssig? Selv om man kunde oprette Biblioteker paa den Maade, kan man ikke tvinge Folk til at læse, og det er heller ikke nødvendigt at have Biblioteker i alle Sogne. Det vil heller ikke være muligt at gennemføre et saadant Forslag paa den danske Rigsdag.
Biblioteksinspektøren havde ikke noget imod at forlade Ordet obligatorisk, al den Stund vi har Ordet tvungen i Bestemmelserne om Undervisningspligten her i Landet. Præciserede paany, at han ikke havde talt om obligatoriske Sognebiblioteker, men om en Pligt for enhver Kommune til at give Befolkningen Lejlighed til Biblioteksbenyttelse paa en eller anden praktisk Maade, eventuelt kun hvor Befolkningen selv direkte udtalte Ønsket derom.
Bibliotekar Favrholdt, Slagelse, meddelte nogle Enkeltheder ved Oprettelse af nogle nye Biblioteker i hans Omraade og udtalte: Det er ganske fantastisk, hvad der kan læses af gode Bøger i et Sogn, naar der først staar et godt Bibliotek - paa Trods af al tidligere Snak om, at her i Sognet er det unødvendigt med et Bibliotek, og her er der ingen, der læser. Ved nogen Oplysning kan der oprettes gode Biblioteker overalt.
Michael W i n t h e r, Hjørring: Man maa overfor Statistikens uhyggelige Tal ikke glemme, hvor mange Enkeltlaanere Centralbibliotekerne har fra de biblioteksløse Sogne.
Carl Thomsen. Aarhus, vilde indtrængende henstille til Biblioteksforeningens Styrelse at skaffe Midler til Oprettelse af flere Forsøgsbiblioteker. Det, vi har, har gjort fortrinlig Nytte, men forslaar jo ikke. Det er nyttigt at sende Hr. Banke ud, men det er endnu nyttigere, hvis han kan efterfølges af et Forsøgsbibliotek.
Derefter fik Hr. Hvenegaard Lassen Ordet for afsluttende Bemærkninger, hvoraf vi citerer: Det kan ikke nytte at rejse ud til et Sogneraad og begynde Propaganda, hvor der ikke har manifesteret sig en Interesse. - Det er rigtigt, at der i Statistiken mangler Oplysninger om Befolkningstallet. - "De afdøde Biblioteker" er jo Biblioteker, der ikke har fundet Afløsere. Man maatte ved en Lovbestemmelse kunne gribe ind, hvor et statsunderstøttet Bibliotek ophører og søge gennemført en Form for Fortsættelse.

Dirigenten afsluttede derefter Forhandlingerne herom, og Formanden indledte en Forhandling om Stedet for næste Møde