H. Hvenegaard Lassen – 1886-1971
Tilbage til ForsidenH. Hvenegaard Lassen 

H. Hvenegaard Lassen had his library education from New York State Library School where he got his 'First year's Certificate' in 1912. He became the first county librarian in Vejle 1914, and was actively engaged in the county library structure covering all regions in the following years, from 1924 as head of Odense county library. The library service to rural areas had his special interest, and he was promoting his ideas in speeches, articles and various library associations. He is the author of a prime history of the public library development in Denmark 1876-1940, published 1962.


The county library system of Denmark. 1929Næsten alle Vegne har der engang været et Bibliotek, der også meget ofte engang har fået Statstilskud, men nu ikke faar det mere. Mange af disse Biblioteker ligger helt stille eller er stærkt hensygnende. Andre virker stadig i det stille, upaaagtet af al Statistik og al ydre Indflydelse. Men det maa naturligvis være Biblioteksbevægelsens Maal at faa alle Biblioteker med ind i det Samarbejde og de Arbejdsformer, der følger med Statsunderstøttelse. (1935).

 


Harald Hvenegaard Lassen, overbibliotekar, cand.mag. Født 6.9.1886 i Funder ved Silkeborg. Forældre: proprietær Jørgen Christian Hvenegaard Lassen og Julie Mathilde Faber. Død 6.5.1971 i Odense, begravet i Vejle. Gift 1916 med Carli Simonsen.

Student 1904, cand.mag. 1911 (Dansk, historie og engelsk). Læsningen af H.O. Langes foredrag 1909 om 'Bibliotekssagen udenfor København' havde givet ham interesse for bibliotekssagen og lyst til selv at blive bibliotekar. Han rejste derfor straks efter sin eksamen til USA 1911-12 for at tage en faglig uddannelse til bibliotekar ved biblioteksskolen i Albany, New York State Library School. Et 'First year's Certificate' blev erhvervet 1912. Imidlertid knyttede J. Aarsboe ham allerede samme år til sig i arbejdet med reorganisering og fornyelse af Københavns kommunes folkebiblioteker.

Vejle og Holbæk bliver landets to første centralbiblioteker i 1914, og HL. tiltræder her som leder af centralbiblioteket i Vejle. I årene efter 1914 gennemlever biblioteket under hans ledelse en gennemgribende renovering efter moderne bibliotekstekniske og -faglige principper: Decimalklassesystem, åbne hylder, lokaleudvidelse, børnelæsesal, ordbogskatalog på kort og ny skrankeindretning. Studierejser til Tyskland og Østrig 1914 og til Norge 1917 vidner som hos Steenberg om en levende interesse for biblioteksudviklingen i udlandet.

Hans rolle som landets første centralbibliotekar med en biblioteksfaglig baggrund giver ham en central placering og indflydelse på udviklingen af centralbibliotekstypen i Danmark. HL. udnævnes 1924 til leder af det nyoprettede centralbibliotek i Odense, 1942-56 med titlen overbibliotekar, og udvidede dermed sit faglige centralbiblioteksarbejde til et større geografisk område, samtidig med at han påbegyndte filialudbygningen i Odense by.

HL. interesserede sig brændende for biblioteksbetjeningen af landområderne og centralbibliotekernes rolle i oplandsarbejdet, et emne han har behandlet i talrige foredrag og artikler. Ligeledes var han meget optaget af foreningsarbejde, og såvel organiseringen af biblioteksfunktionærerne som gruppeinddelingen i Danmarks Biblioteksforening kan tilskrives ham. Hans position i kampen mellem de gamle og de nye bibliotekspionerer fremgår af at han i 1918 nægtede at tage imod genvalg til bestyrelsen i Danmarks Folkebogsamlinger.

HL. har ved sin store faglighed haft en betydelig indflydelse på den tidlige biblioteksudbygning, herunder specielt organiseringen af centralbiblioteker og deres oplandsarbejde. Hans væsentligste publikation er den bibliotekshistoriske fremstilling 'De danske folkebibliotekers historie 1876-1940' (1962), et værk der er præget af ophavsmandens tætte person- og lokalkendskab i den periode værket omhandler, men også af en manglende behandling af relationen mellem biblioteksudbygningen og de samfundsforhold der betinger den.

Ridder af Dannebrog. Æresmedlem af Danmarks Biblioteksforening 1956.
Bibliografi

De danske folkebibliotekers historie 1876-1940. Dansk Bibliografisk Kontor, 1962. 354 sider.
De biblioteksløse sogne. i: Bogens Verden, 1935, side 190-98.
The county library system of Denmark. in: The world association for adult education. Bulletin XIX, 1924, page 1-8.

- Distriktsbiblioteker i Amerika. i: Bogsamlingsbladet, Marts 1913, nr.12.
- Biblioteket for Vejle By og Amt. i: Bogsamlingsbladet, 1917, nr.2, side 24.
- Udlaansskranken i Vejle. i: Bogsamlingsbladet, 1917, nr. 3-4.
- Centralbibliotekerne og deres Arbejdsvilkaar. i: Festskrift til Biblioteksdirektør Th. Døssing. 1937.
- Medredaktør af: Lærebog i Biblioteksteknik. 1946.
- Oplandsarbejde. i: Lærebog i Biblioteksteknik. 1951, 7.nr.11, side 208.


Biograferet i

- Vore Bibliotekarer VI / J.Høirup. i: Bogsamlingsbladet, 1918-19. Side 208-9.
- Den danske Bibliotekarstand / Svend Dahl. 1925. 40 sider.
- Dansk Folkebibliotekar-Stat / Espen-Petersen / Ostenfeld. 1930.
- Den danske Bibliotekarstand 1950 / Fabritius og Houmøller. 1951.
- Den danske bibliotekarstand / Houmøller og Torben Palsbo. BC, 1963.
- Dansk biografisk Leksikon (DBL). 2.udg. (1933-44. 27 bind). Supplementsbind. Heri biograferet af Svend Dahl. 3.udgave. (1979-84. 16 bind). Biograferet af Mogens Iversen (Svend Dahl).
- Kraks Blå Bog. 1971.


Biografier

- Folkebibliotekaren Harald Hvenegaard Lassen 1886-1971 / redigeret af Vibeke Brandt. Odense Centralbibliotek, 1986. 76 sider.
- Erik Allerslev Jensen: En professionel bibliotekar skabes. Side 9-17 incl. fotos. i: Brandt, 1986.
- Vibeke Brandt: "Blå bog". Side 74-76. i: Brandt, 1986.
- Harald Hvenegaard Lassen. Selvbiografiske oplysninger. Håndskrevet. 30 sider i folio. Dateret 9.12.1951. Privateje.

- Vore bibliotekarer VI / J.Høirup. i: Bogsamlingsbladet, 1918-19. Side 208-9.
- Læsning. Udgivet af Studiekredsforeningen. Redigeret af Steenberg. 1922, nr. 1, Februar. Heri: Steenberg, Døssing, Hvenegaard Lassen.
- 50 år. i: Bogens Verden, 1936, side 265.
- Biblioteket for Vejle By og Amt 1914-39 / Aage Bredsted. 1939.
- 60 år. i: Bogens Verden, 1946, side 328.
- Oplandsarbejde. Udsendt som festskrift til Harald Hvenegaard Lassen på 70-årsdagen 6. sept. 1956 / Redigeret af Erik Allerslev Jensen. Dansk bibliografisk Kontor, 1956. 146 sider.
- Hvenegaard Lassen 70 år / Robert L.Hansen. i: Bogens Verden, 1956, side 250-253.
- Harald Hvenegaard Lassen / Carl Thomsen. i: Oplandsarbejde, 1956. Side 9-16.
- 70 år / Robert L.Hansen. i: Bogens Verden, 1956, side 250-253.
- Nekrolog. i: Bogens Verden, 1971, side 278.


Ikonografi

- Maleri af Svend Saabye. Odense Centralbibliotek.
- Foto i Det kgl. biblioteks kort- og billedafdeling.

Fotoalbum med fotos fra Odense Centralbiblioteks oprettelse i 1924.
Side 4: "Godt begyndt -", Harald Hvenegaard Lassen. D.
Side 5: "1924 Der var engang-". Anna Nielsen, Elisabet Ostenfeldt og Harald Hvenegaard Lassen. "Grundloven underskrives." Privateje.


Efterladte papirer

Personlige arkivalier hos arving J. Hvenegård-Lassen:
- Harald Hvenegaard Lassen. Selvbiografiske oplysninger. Håndskrevet, 30 sider i folio, dateret 9.12.1951. Er benyttet af EAJ til hans afsnit i 100 års-mindebogen (Brandt, 1986):
- Erik Allerslev Jensen: En professionel bibliotekar skabes. Side 9-17 incl. fotos. i: Brandt, 1986. D.
- Fra side 6, Min eksamen hed...til side 7 ned.. Pengene til Rejsen. Er med i EAJ.
- Fra side 20, En Dag...overfor Banegaarden
- Fra side 21, I Albany...som jeg var meget begejstret for.
- Fra side 23, 1. August...med hjem fra Amerika.
- Fra side 24-25, Fra April 1914...uden at møde et eneste Menneske.
- Fra side 28, De sidste Maaneder...særlig børnelæsesal.
- Mine Forældres Levned. Af Harald Hvenegaard Lassen. Odense i September 1948. 12 sider. Duplikeret. Privateje.


Audio og video

* Københavns kommunebiblioteker. - København: Københavns Kommunes Biblioteker, 1922. Film: 1 spole (10 min.): stum, danske undertekster, sort/hvid; 35 mm. (DB/Aa).

35 mm originalfilm nitrat er afleveret til Danmarks Radio 1974 og opbevares nu på Filmmuseet. 16 mm master positiv kopi forsvundet på KKB under flytning i 1974. Videokopi (VHS) haves i KKB's Kontaktafdeling og på Danmarks Biblioteksskole; hos DR også i Beta SP.
Her med to valgbare lydspor: Lyd fra kørende filmprojektor og pianounderlægningsmusik. Den tekniske kvalitet er præget af opløsningstendenser, med striber også på original samt billedforskydning mod venstre på kopier. Digitalisering ved IT-udviklingschef Hans Andersen.

Reklamefilm om benyttelse af biblioteket. Besvarelse af referencespørgsmål og oplysninger om forskellige bibliotekstilbud vist med eksempler fra Københavns Kommunes Bibliotekers daværende hovedbibliotek i Nikolaj Kirke, september 1922. I slutningen vises en strimmel med optagelser fra indgangen til Biblioteket for Vejle By og Amt. Den første centralbibliotekar, H. Hvenegaard Lassen, ses hilsende på trappen.