H.O. Lange – 1863-1943
Tilbage til ForsidenH.O. Lange 

Lange was a leading and highly recognized figure in European Egyptology next to his position as head librarian of The Royal Library in Copenhagen (1901-24). Also from his youth he was deeply engaged in socio-religious activities including the temperance movement. This led him to an early understanding of the role to be played by the upcoming public libraries in the enlightenment of the people. He was a structural visionary and bridge builder between the library sectors. Also the early library legislation as well as the still present county library system of Denmark were based on his rare ability to grasp future demands and outline the societal role of libraries.Et Lands Biblioteker repræsenterer en sammenhængende Kulturopgave paa samme Maade som et Lands Undervisningsanstalter lige fra Folkeskolen til Universitetet. Det videnskabelige Bibliotek og det folkelige Bibliotek er gensidig interesserede i hinandens Udvikling, og jo mere Bibliotekarstanden faar øje paa denne fælles Interesse, desto kraftigere vil den kunne lægge sit lod i Vægtskaalen naar det gælder Bibliotekssagens Udvikling. (1912)

 


Hans Ostenfeld Lange, overbibliotekar, ægyptolog. Født 13.10.1863 i Aarhus. Forældre: Købmand Hans Lange og Cathrine Marie Ostenfeldt. Død 15.1.1943 i Gentofte, begravet her. Gift 1883 med Johanne Mielche.

Student 1881, cand.phil. 1882. Assistent som 19-årig ved Universitetsbiblioteket 1883 og fra 1885 ansat ved Det kongelige Bibliotek, hvis overbibliotekar han blev i 1901. Hans fagstudium var ægyptologi, en interesse han bibeholdt livet igennem ved publicering af adskillige videnskabelige afhandlinger og ophold i Giza bl.a. i 1899. I 1924 trak han sig tilbage fra sin chefstilling for at blive lektor i faget ved Københavns Universitet og medvirker her til oprettelsen af Ægyptologisk laboratorium to år senere. Ved hans fratræden 1937 overdrages hans eget bibliotek og samlinger til laboratoriet.

L. fik som overbibliotekar på Det kgl. Bibliotek anvaret for den afsluttende projektering og overflytning af bibliotekets samlinger til den nyopførte bygning på Islands Brygge i 1906. Hans ledelse var præget af en encyclopædisk bogkundskab og specielt udviklingen af inkunabelsamlingen nød godt af hans boghistoriske interesse. Ligeledes fik hans menneskesyn institutionen til at udvikle en nyorientering mod en højere grad af imødekommelse af brugernes behov, herunder ekspeditionstid og placering af åbningstider.

Kirkelige og sociale spørgsmål optog ham siden ungdommen, og L. ydede en mangeårig indsats i det kristelige arbejde i tilknytning til Indre Mission. Denne interese for socialt arbejde gjorde ham også aktiv i afholdsbevægelsen hvor han bl.a. agiterede ihærdigt på byens værtshuse.

Der går en lige linie fra interessen for religiøse og sociale forhold til erkendelsen af folkebibliotekernes rolle i folkeoplysningens tjeneste. Og det var i realiseringen af sin vision om en udbygget folkebibliotekssektor til supplering af forskningsbibliotekerne at L. skulle yde sin væsentligste pionerindsats i biblioteksvæsenet. Foredraget om 'Bibliotekssagen udenfor København' blev holdt 1909 på Landsudstillingen i Århus, hvor også den nye tids biblioteker med åbne hylder fremvistes. L. visionerer i fordraget en folkebibliotekssektor med udbygning af et centralbiblioteksniveau for at udligne det store pres der blev lagt på Statsbiblioteket i Århus fra de mange uudbyggede sogne- og købstadsbiblioteker.

Hans moderne syn på organiseringen af det folkelige oplysningsarbejde var præget af evnen til at trække de store linier op i planlægningen af biblioteket som en offentlig institution med socio-kulturelle opgaver. Bibliotekariske kvalifikationer, bestandsammensætning og behovet for statsligt engagement gennem lovgivning var nogle af de områder L. behandlede i sine artikler og bidrag til fagets lærebøger.

Langes inspirationskraft i samtiden, bl.a. på Døssing og Dahl, og den strategiske evne han havde til at visualisere en fremtidig organisering af biblioteksvæsenet, herunder også af folkebibliotekerne, gør ham til den centrale skikkelse i designet af det 20. århundredes sammenhængende bibliotekssystem.

Dr.phil. h.c. (æresdoktor) ved Lunds Universitet 1918. Ridder af Dannebrog 1906. Dannebrogsmand 1921. Mecklenburgske Griforden. Ridder af den norske St. Olavs Orden 1. Kl.

H.O.Lange-prisen gives til personer der har ydet en indsats i formidlingen af dansk eller udenlandsk forskning. Uddelt første gang 18.9.2001. Prisen er på 50.000 kr.
Bibliografi

Bibliotekssagen udenfor København. i: Bogsamlingsbladet 4.årg, 1909-10, side 87-93.
Bibliotekaren, hans Kald og hans Opgaver. i: Haandbog i Bibliotekskundskab / Udgivet af Svend Dahl. 1.udg. København, 1912. Heri side 1-7.
Bibliotekslovgivning. Dansk Biblioteksforenings Aarsmøde. i: Dansk Biblioteksforenings Aarsskrift II, 1919, side 51-57.
Folkebogsamlingernes Fremtid. i: Vore Folkebogsamlinger. Deres Nytte og Nødvendighed. Holbæk, 1915. Heri side 93-95.
Vort Oplysningsarbejde, Foredragene og det frie offentlige Bibliotek (ukendt år)

- Den store Sphinx ved Gizeh. 1891.
- En thebansk Klosterforstanders Testamente. 1894.
- Det gamle Ægyptens Kultur. i: Verdenskulturen. 1907.
- Håndbog i Bibliotekskundskab. Medredaktør. 1.udg. 1912.
- Religiøse Tekster fra det gamle Ægypten. i: Verdensreligionernes Hovedværker. 1921.
- Ægyptiske Æventyr. i: Æventyr fra mange Lande. 1925.
- Fra det gamle Ægyptens Kultur og Historie. 1928.

Medudgiver af Søren Kirkegaards samlede værker 1901-06 (ny udg. 1920-36). Endvidere talrige videnskabelige afhandlinger om ægyptologi.


Biograferet i

- Den danske Bibliotekarstand / Svend Dahl. 1925. 40 sider.
- Dansk biografisk Haandleksikon (1920-26. 3 bind). Heri af Svend Dahl.
- Dansk biografisk Leksikon (DBL). 2.udg. (1933-44. 27 bind). Heri af Svend Dahl og C.E. Sander-Hansen. 3.udgave. (1979-84. 16 bind). Heri af Torben Holm-Rasmussen.
- Kraks Blå Bog. 1942.
- Salmonsens Konversationsleksikon. 2.udg. (1915-30. 26 bd). Heri af V.S.
- Den store danske encyklopædi. (1995-2001. 20 bd). Heri af Torben Nielsen og Torben Holm-Rasmussen.


Biografier

- Selvbiografi i: Inbjudning till filosofie doktorspromotion vid Lunds Universitets 250-årsfest. 1918. Side XLV-XLVII.

- F. Hendriksen. i: Bogvennen 1904-06, side 34 og 51.
- Biografier og Portrætter af Studenterne fra 1881. 1906.
- Mennesker og Oplevelser / F. Hendriksen. 1910.
- A.S. Steenberg. i: Bogsamlingsbladet, 1910-11, side 63-65.
- Afholdsbevægelsens Verdenshistorie / A. Schmidt. Vol.IV, 1914.
- Nationaltidende. 11.10.1914.
- Vore Herrer. 29.4.1920.
- Blaa Kors i Danmark. 1920. Heri side 14, 18, 20, 24, 85 m.v.
- Svend Dahl. i: Bogens Verden, 1924, side 55-56.
- Th. Døssing. i: Bogens Verden, 1933, side 199.
- Katalog over Det kgl. Biblioteks Inkunabler / Victor Madsen. I, 1935. Heri side XIII f.
- Bibliotekerne og Samfundet / J. Aarsbo. 1935. Heri side 137f.
- Robert L. Hansen. i: Bogens Verden, 1943, side 65-69.
- Johs. Pedersen i: Oversigt over det Videnskabeige Selskabs Virksomhed 1942-43. Heri side 95-100.
- Svend Dahl. i: Bogvennen, 1943, side 202-05.
- Svend Dahl. i: Nordisk Tidsskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 1943, side 115-120.
- Hans Koch. i: Dansk Kirkeliv. 1943. Heri side 84-87.
- Isak Collijn og Svend Dahl i: Nordisk Tidsskrift för Bok- och Biblioteksvæsen. Uppsala, 1943, side 115-24.
- J.H. Landt. i: L. Gotfredsen og J.H. Landt: Mindeord om fortjente borgere i Gjentofte Kommune. Hellerup, 1948, side 71-75.
- H.O. Lange. En mindebog / P. Helweg-Larsen. 1955. (Heri biografier og H.O. Langes breve til hjemmet). Anm. af Hvenegaard-Lassen. i: Bogens Verden, 1955, side 486.
- H.O. Lange. Udgivet af Danmarks Biblioteksforening i 50-året for overbibliotekar Langes foredrag på det første almindelige danske biblioteksmøde i Århus 1909 / Redigeret af Palle Birkelund og Robert L. Hansen. Dansk Bibliografisk Kontor, 1959. 98 sider. Anm. af Mogens Iversen. i: Bogens Verden, 1959, side 342-43. Litteraturhenvisninger.
- H.O.Langes foredrag 1909 om bibliotekssagen udenfor København og dets aktualitet 50 år efter / Oluf Abitz, Roskilde. i: Bogens Verden, 1959, side 237-44.
- H.O.Lange, grundlægger af dansk ægyptologi og 'grå eminence' i international ægyptologi / Torben Holm-Rasmussen. i: Magasin, 1999:4, side 39-50.


Ikonografi

Exlibris.
Forblad i H.O. Langes hånd til notesbog med indlimede sedler med udskrift af ordsamling fra oldægyptisk papyrus.
Prøve på opslag fra denne seddelsamling.
Ægyptologisk laboratorium. Første side i den første accessionsprotokol 1926 med bøger overført fra Universitetsbiblioteket til det nyoprettede laboratorium, ført af H.O. Lange. Nu: Carsten Niebuhr Instituttet for nærorientalske studier.

- Maleri af Jørgen Lange. 1917. (Ægyptologisk institut).
- Silhouet af Kirsten Wiwel. 1924 (Det kongelige Bibliotek).
- Maleri af E. Zeuthen. 1924. (Det kongelige Bibliotek).
- Maleri af Johs. Nielsen. 1934.
- Buste af H. Isenstein. (Det kongelige Bibliotek).
- Buste af R. Bogebjerg.
- Foto i Det kgl. biblioteks kort- og billedafdeling.


Efterladte papirer

Papirer i Det kgl. Bibliotek. Levnedsberetning i ordenskapitlet. Rigsarkivet. 1 pakke med bl.a.:
- Heri overført fra Det københavnske Kirkefondsarkiv.
- Breve til H.O.Lange.
- Diverse avisudklip.
- Diverse egenhændige manuskripter til foredrag, artikler m.v.
- Heri ideologisk om Socialdemokratiet og kristendommen.