Jørgen M. Banke – 1877-1953
Tilbage til ForsidenJørgen M. Banke 

As a library consultant in the State Inspectorate 1920-45 Jørgen Banke became a front figure in developing the modern public library in Denmark, cooperating with Svend Dahl and Th. Døssing. He was a gifted orator and his agitation for the library cause led him to all nooks and corners of the country. His message for proper use of textbooks, also in school libraries, made him an appreciated pioneer for both library sectors. He firmly held his lantern of enlightenment high in the upheaval between the outdated and the new understanding of the role of libraries. As well as teacher and library agitator he was a productive author with short stories and novels from the agrarian culture he loved and knew so well.Hvis det viser sig, at Flertallet af Bogsamlingsmænd inden for D.F. [Danmarks Folkebogsamlinger] hylder Mottoet "en god Bog i en ledig Stund"; thi Folket hverken kan eller vil læse andet end det, der er jævnt og lige til - saa tror jeg, at de, der tror paa Bogen som et af de største Folkeopdragelsesmidler og paa dens Anvendelighed som saadan, maa se at finde hinanden for med Kraft at bekæmpe Flertallets deprimerende Syn. (1916)

 


Jørgen Mikkelsen Banke, bibliotekskonsulent, lærer, forfatter. Født 16.12.1877 i Ebberup Banker ved Assens. Forældre: gårdejer Niels Mikkelsen og Karen Jørgensen. Død 1.2.1953 i Lyngby. Gift 1905 med Regine Susanne Vilhemine Bruun.

Præliminæreksamen 1893, studier i veterinærvidenskab med bestået eksamen 1895 og lærereksamen 1900. Journalistisk virksomhed som redaktionssekretær ved Fyns Venstreblad før ansættelse som kommunelærer i Esbjerg fra 1904-20. Hans interesse for folkeoplysning drev ham i Esbjerg til at agitere for oprettelse af en arbejderhøjskole og udbygning af biblioteket, hvor han fra 1913 var bibliotekar med læsesalsarbejdet som sit foretrukne felt. Bibliotekareksamen 1918, og fra 1919 centralbibliotekar i Esbjerg.

Vægtningen af den oplysende litteratur havde i særlig grad hans interesse, og B. publicerede en vejledning Bøgers Brug (1919) med metodiske anvisninger til øget benyttelse af håndbøger i skolens undervisning. B. har også forfattet den første samlede fremstilling af den tidlige biblioteksudvikling og brydningstid i Danmark: Folkebibliotekernes Historie i Danmark indtil Aar 1920. I Omrids. (1929).

Hans agitation for oprettelse og udvikling af folkebiblioteker tog et spring fra det lokale til det nationale niveau da B. ansattes som konsulent (1920-45) i det nyoprettede Statens Bibliotekstilsyn. Forinden havde han fra 1917 været medlem af Statens Bogsamlingskomité og her bl.a. 1919 fungeret som distriktskonsulent i bogsamlingssager for Ribe og Ringkøbing amter. B. var på den tid også medlem af udvalget til udarbejdelse af den første lov om statsunderstøttede biblioteker 1919-20.

Bankes rejsevirksomhed i den gode sags tjeneste var legendarisk, og han har i sine erindringsbøger levende skildret et liv på farten til fremme af bibliotekssagen. Med sin djærve og lunerige tale tog han som utrættelig agitator over hvor Steenberg slap. Men nu med formidlingen af en ny tids syn på bibliotekernes oplysende rolle under hans besøg på biblioteker og ved foredrag om folkeoplysning i forsamlingshuse landet over. I denne biblioteksideologiske kamp var B. at finde på Døssings fløj, som folketaler, foreningsmand og artikelskribent. B. blev 1916 næstformand i den nystartede Dansk Biblioteksforening, der med Døssing som formand repræsenterede biblioteksfolk med et fremadrettet syn på bibliotekernes rolle som folkeoplysende institutioner.

Hans decentrale kursusvirksomhed for såvel sogne- som skolebibliotekarer dannede skole, og B. havde her en evne til at formidle energi, lyst og faglig viden i en kombination der viste sig uvurderlig for den nationale folke- og skolebiblioteksudvikling. Bankes indsats som biblioteksagitator og ildsjæl har sat sig dybe og varige spor landet rundt, i særlig grad i det sydvestlige Jylland.

Æresmedlem af Danmarks Biblioteksforening 1946.


Bibliografi

Folkebibliotekernes Historie i Danmark indtil Aar 1920. I Omrids. København, 1929. 75 sider.
I ledige Timer. i: Bogsamlingsbladet, 1916-17, side 155-57. Bemærkninger hertil side 184-85, 219-20, 220-22, 261, 285-86 (Banke), 286. Og i 1917-18: Side 3-4.
Oplevelser og Overvejelser fra et jævnt og muntert virksomt Liv på Jord. Esbjerg, 1944-46. Bind 1-2.
- Hvorfor jeg blev Journalist og hvorfor jeg ikke vil være det. Odense, 1903. 6 sider.
- Smaavink i praktisk Skolegerning. 1904.
- Degne-Emner. 1905.
- Meldula. 1906.
- Lise. 1908.
- Jeppe Aakjær. 1909.
- Ud i Verden. 1914. 2. udg. 1922.
- Frederik den Syvendes Søn. 1919.
- Bøgers Brug. Opgaver og Øvelser i Anvendelse af Haandbøger. 1919. 2.udg. 1922. 3.udg. 1943.
- Vore offentlige Biblioteker og deres Virksomhed. 1923.
- Tyvetøj. 1917. 2. udg. 1937.
- Oprøret paa Rosenlund. 1924.
- Fritidens Anvendelse og Folkeopdragelsen. 1925.
- Folkegaarden og Skovparken. 1926.
- Den unge Borger, I. 1926.
- Lass Paisens Gile. 1928.
- Topgaarden. Træk af Livet paa en fynsk Bondegaard før og nu. 1930.
- Vor Herres Niels. Hans Slægt og hans Ungdoms glade Dage. 1932. I Del. (Fynsk slægtsroman).
- Husmandsbevægelsen. i: Faglig Læsning. 1932.
- Biblioteket i Undervisningens Tjeneste med en Fortegnelse over Centralbiblioteker og Skolebiblioteksforeninger samt Tegninger til Indretning af Undervisningslokaler ved Carl Jørgensen. 1933. Ny udg. 1941.
- Biblioteket i Undervisningens Tjeneste. En Haandbog for Lærere, Seminarieelever og Studiekredsledere. 2. omarbejdede udg. 1941.
- Truelsmosegaard. En slægtsroman. II Del. 1935.
- Filmtekst til Ungdom og Bøger. 1938.
- Esbjerg Folkebiblioteks Historie. 1947.
- Folkebibliotekerne i Danmark. (1950 ed., Faglig læsning 221). Hellerup: Aug. Olsen. 1950.

- Læsesalsarbejde i Esbjerg. i: Bogsamlingsbladet, 1914-15, side 191-94.
- Børnelæsestuen i Esbjerg. i: Bogsamlingsbladet, 1916-17, side 29-31.
- Fra Læsesalsdagbogen. i: Bogens Verden, 1918-19, side 29-30.
- Det offentlige Bibliotek. i: Ugeskrift for Landmænd, 1918, side 676-77.
- Skolebiblioteket. i: Bogens Verden, 1928, side 19-20. Anmeldelse af K. Tynell: Skolbiblioteket. Stockholm, 1927.
- Trykte Katalogkort. i: Bogens Verden, 1929, side 119-21.


Biograferet i

- Vore Bibliotekarer I / J. Høirup. i: Bogsamlingsbladet, 1917-18, side 52-53.
- Den danske Bibliotekarstand / Svend Dahl. 1925. 40 sider.
- Den danske bibliotekarstand 1950 / Fabritius & Houmøller. 1951.
- Den danske bibliotekarstand / Houmøller & Palsbo. 1963.
- Dansk biografisk Haandleksikon 1920-26. (Svend Dahl).
- Dansk biografisk Leksikon (DBL). 2.udg.(1933-44. 27 bind). Heri biograferet af Svend Dahl. 3.udg.(1979-84. 16 bind). Heri biograferet af Mogens Iversen (Svend Dahl).
- Kraks Blå Bog. 1952.
- Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950. Bind 1, 1959.
- Den store danske encyklopædi. (1995-2001. 20 bind).


Biografier

Oplevelser og Overvejelser fra et jævnt og muntert virksomt Liv på Jord / Jørgen Banke. Esbjerg, 1944-46. Bind 1-2.
- O. Thyregod. i: Lærerne og Samfundet I, 1913. Side 522f.
- Esbjerg Avis. 1.8.1917.
- En gammel Baag Herreds Slægt / H. Hansen. 1918.
- Chr. Søndergaard. i: Fyns Venstreblad, 2.11.1930.
- Nordisk Tidsskrift, 1930, side 166.
- H. Hvenegaard Lassen. i: Bogens Verden, 1937, side 334-36.
- Jørgen Banke 60 år. i: Folkeskolen, 1937, side 963.
- Jørgen Banke holder 25 Aars Jubilæum som Biblioteksmand / Chr. Tobiesen. i: Bogens Verden, 1938, side 244-45.
- J. Heltoft. i: Folkeskolen, 1946, side 119-20.
- Carl Thomsen. i: Bogens Verden, 1946, side 1-4.
- Rigsdagstidende. Forhandlinger i landstinget. 101. ordentlige samling 1949-50. Spalte 1060. P.K. Thomsen.
- Jørgen Banke / Erhard Bremerstent. i: Bibliotekaren, 1953, side 49-53. Tale ved mindeaften i Københavnerkredsen 25.3.1953.
- F. Hjelmqvist. i: Biblioteksbladet, 1953, side 102-03.
- Jørgen Banke 16.12.1877 - 2.2.1953 / Peder Nielsen. i: Bogens Verden, 1953, side 92-93.


Signatur


Klik på signaturen, hvis du vil se den i stor størrelse

 

Ikonografi

- Maleri af Lauritz Mikkelsen, ca. 1900.
- Tegning af Chr. Lyngbo, 1917.
- Maleri af Axel Korf, 1929.
- Foto i Det kgl. biblioteks kort- og billedafdeling.


Efterladte papirer

Hovedparten af Bankes privatarkiv er afleveret til Rigsarkivet.