Svend Dahl – 1887-1963
Tilbage til ForsidenSvend Dahl 

Svend Dahl was 1943 to become the first national librarian with a somewhat loose co-ordinating function for all research libraries next to his position as head of the national and university libraries in Copenhagen. In the early 1920'es he helped nursing the young public library sector as an inspector of the State Inspectorate, following his library practice at the two very same libraries whose common head he became in 1943. Also as head librarian he was the prime mover in the construction of a modern building for The Danish National Library of Science and Medicine in 1938. He was throughout his life a most productive writer and editor within the domains of bibliography, library science and natural science. A major player, also internationally, at the library scene until his retirement in 1952, he never lost his passion for library development and the cooperation of libraries at a national level.Skal vi naa Resultater af mere vidtrækkende Betydning, maa de forskellige Bibliotekstyper, uden at tilsidesætte deres individuelle Særpræg, indordne sig under Helheden, indgaa som Led i et System, der er opbygget saaledes, at det yder de forskellige Kredse af Befolkningen saa virkningsfuld en biblioteksmæssig Betjening, som det indenfor de givne økonomiske Rammer overhovedet er muligt. (1933).

 


Svend Dahl, rigsbibliotekar. Født 24.9.1887 på Frederiksberg. Forældre: skoleinspektør Christian Jørgensen Dahl og Vilhemine Margrethe Hansen. Død 15.11.1963 på Frederiksberg, begravet på Solbjerg kirkegård. Gift 1922 med Ellen Kring, død 1949.

Student 1906, 1907 stud.mag. og ekstraordinær assistent i Det kongelige Biblioteks nybygning. 1909-11 assistent ved Universitetsbiblioteket. Embedseksamen i zoologi 1914. 1911-20 underbibliotekar ved KB. I bestyrelsen for Dansk Biblioteksforening 1916-19 og foreningens formand 1919. D. havde som grå emminence i striden mellem det gamle og nye bibliotekssyn i et brev 1916 tilskyndet Døssing til at foreslå foreningen oprettet som modvægt til Danmarks Folkebogsamlinger. D. deltog i forarbejdet til biblioteksloven 1920 og virkede 1920-25 som biblioteksinspektør i det nyoprettede Statens Bibliotekstilsyn.

D. ydede i tilsynet en betydelig indsats med nyordningen af landets folkebiblioteker, ligesom han var daglig leder af Statens Biblioteksskole hvor kommende bibliotekarer nød godt ikke bare af hans faglige viden, men også af hans umiskendelige pædagogiske evner. I samarbejde med Døssing og Banke var D. her medvirkende i konstruktionen af en moderne folkebibliotekssektor, og han fortsatte dermed det arbejde for et samarbejdende biblioteksvæsen som også forskningsbiblioteksmanden H.O. Lange havde været engageret i. At Lange som chef på KB har givet D. et vink herom, som det var tilfældet med Døssing, kan ikke udelukkes. Det fremgår af hans senere brevveksling med Banke at han med glæde tænker tilbage på samværet og oplevelserne de fem år han var ansat i tilsynet. D. førte i midten af 1920'erne en diskussion med Emmanuel Sejr for at afklare Statsbibliotekets virksomhed og materialevalgspolitik, og han indgik i forarbejdet til oprettelsen af Bibliotekernes Oplysningskontor i 1926.

1925 blev D. overbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Fiolstræde, hvor et af hans væsentligste indsatsområder var gennemførelsen af den fagdeling der var besluttet i kommissionsarbejdet 1924-27 og hvori D. deltog som den ledende kraft. Under hans ledelse udskiltes Universitetsbiblioteket i 1930 fra Universitetet. De fysiske rammer blev markant forbedret med opførelsen af en tidssvarende biblioteksbygning på Nørre fælled 1938 til de meget vidensproducerende fag medicin og naturvidenskab.

Det kongelige Bibliotek og universitetsbiblioteket sammenlægges 1943 til én organisation hvis første fælles leder bliver D. med titlen rigsbibliotekar, en post der udover chefsfunktionen også var tillagt visse koordinerende fællesforanstaltninger for den øvrige forskningsbibliotekssektor. Hans daglige ledelse af nationalbiblioteket under hans kun niårige embedsperiode til 1952 medførte en række faglige forbedringer af bibliotekets virksomhed, herunder oprettelsen af en særlig institution til varetagelse af den internationale udveksling af publikationer mellem forskningsbiblioteker. Bevillingen øgedes til indkøb af udenlandsk litteratur samt til personaleudvidelser, ligesom brugernes benyttelse af bibliotekets samlinger blev forbedret ved en række reglementsændringer.

Sven Dahls vidtforgrenede indsats gør ham til en af de betydeligste skikkelser i dansk biblioteksvæsen i det 20. århundrede. Han har udfoldet en omfattende litterær og redaktionel virksomhed indenfor bibliografiske, biblioteksmæssige og naturvidenskabelige domainer. Dahls respekterede position i forskningsbiblioteksverdenen medvirkede under hans inspektørperiode i Statens Bibliotekstilsyn 1920-25 til at skabe respekt om arbejdet med organiseringen af det moderne folkebiblioteksvæsen, og hans senere rolle som institutionschef og rigsbibliotekar bar tydeligt præg af hans livslange evne til at anskue biblioteksstrukturelle problemstillinger udfra en ikke-institutionsbundet helhedsopfattelse af biblioteksvæsenet.

Ridder af Dannebrog 1928. Dannebrogsmand 1938. Kommandørkorset af 2. grad 1947. Kommandørkorset af 1. grad 1952. Dertil kommer flere udenlandske ordener. Tildeltes den nyindstiftede Hielmstierne-medalje på sin 60-års dag 1957. Æresdoktor ved Lunds Universitet 1953. Medlem af Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. Æresmedlem af Bibliotekarsammenslutningen for de videnskabelige og faglige biblioteker, af Danmarks Biblioteksforening, af Svenska Bibliotekariesamfundet og af Selskabet Bogvennerne.
Bibliografi

Samarbejdet mellem Bibliotekerne. i: Bogens Verden, 1933, side 173-182.
Dansk videnskabeligt Biblioteksvæsen - dets Udvikling i de senere Aar og dets Problemer. i: Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 1949:4, side 190-202.

- Svend Dahl på Tresårsdagen 1887 - 24. September - 1947. Århus, 1947. 18 sider. Heri bibliografi til 1947. Fortsat i:
- Nordiska studiet i bok- och biblioteksväsen ägnade minnet af Svend Dahl. i: Nordisk Tidsskrift för bok- och biblioteksväsen, Uppsala, Stockholm, 1963. Heri: Gerda Møller: Svend Dahl. Bibliografi 1948-63. Side X-XII.

- Bibliotheca zoologica Danica 1876-1906. 1910.
- Haandbog i Bibliotekskundskab. 1912. (Redaktør). 2. udg. 1916. 3. udg. 1924-30. Svensk bearbejdelse 1924-31.
- Biblioteksfører. 1915.
- Vore naturhistoriske Museer og Biblioteker. 1918. (Med Carl With).
- Forsøg til en ordbog for Bogsamlere. 1919. 3. udgave 1944.
- Sønderjylland. Bind 1-2. 1919. (Med Axel Linvald).
- Københavns Biblioteksforhold. i: Årsskr. utg. av Åbo Akademi, 1919. Side 157-67.
- Dansk biografisk Haandleksikon. 1920-26. (Med Poul Engelstoft).
- Haandbog for Bogsamlere. 1921. (Med C. Dumreicher).
- Kræfternes frie Spil eller faste Rammer? Nogle Betragtninger over Statsbiblioteket i Århus. 1924.
- Den danske bibliotekarstand. 1925. 40 sider.
- Bogens Historie. 1927. 2. udg. 1957. Nyt opl. 1970. (Udgaver på tysk 1928, svensk 1929 & 1961, fransk 1933 & 1960, engelsk 1958 og endvidere på polsk).
- Danish theses for the doctorate 1836-1926. 1929.
- Den danske Strand. 1930. (Under pseudomym Magister M.A. Ris. 2. udg. under eget navn 1955).
- Universitetsbibliotekets Bygninger gennem Tiderne. 1932.
- De offentlige bibliotekers aktuelle stilling. i: Gads danske Magasin, December 1932. Notits i: Bogens Verden, 1932, side 272.
- Dansk biografisk Leksikon. 2.udg. 1933-44. 27 bind. (Med Poul Engelstoft).
- Livets Udforskning fra Oldtid til Nutid. 1934. (Med Jean Anker. Udgivet på tysk 1938 og hollandsk 1944).
- Universitetsbibliotekets nye Bygning. 1938.
- Fabeldyr og andre Fabelvæsener i Fortid og Nutid. 1938. (Med Jean Anker).
- Bogtrykkerkunsten / Th. Døssing og Svend Dahl. 1940. 64 sider.
- Den danske Plante- og Dyreverdens Udforskning. 1941.
- Danmarks Kultur ved Aar 1940. Bind 1-8. 1941-43. (Hovedredaktør. Heri: Folkebibliotekerne og Folkets Læsning / Thomas Døssing).
- Til Minde om Zoologen Henrik Krøyer. 1941.
- Nordisk håndbok i bibliotekskundskab. Bind 1-3. 1957-60. (Redaktør).
- Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-50. Bind 1-3. 1959-64. (Med Poul Engelstoft m.fl.).
- Den store mønsterkatalog. BC, 1965. (Redaktør).

Årsberetninger. Beretninger ved rigsbibliotekaren:
- 1943 Beretning for de videnskabelige og faglige Biblioteker. i: Bogens Verden, 1943, side 218-226. Rigsbibliotekar Svend Dahl.
- 1944/1945 De videnskabelige Biblioteker under og efter Krigen. i: Bogens Verden, 1945, side 281-89. Ved rigsbibliotekar Svend Dahl.
- 1950 Fra de videnskabelige og faglige bibliotekers verden. Foredrag ved årsmødet i Nyborg 1950. Rigsbibliotekar Svend Dahl. i: Bogens Verden, 1950, side 386-95.


Biograferet i

- Den danske Bibliotekarstand / Svend Dahl. 1925. 40 sider.
- Den danske Bibliotekarstand 1950 / Fabritius og Houmøller. 1951.
- Den danske bibliotekarstand / Houmøller og Torben Palsbo. BC, 1963.
- Dansk biografisk Leksikon (DBL). 2.udg. (1933-44. 27 bind). Heri biograferet af R. Paulli. 3.udg. (1979-84. 16 bind). Heri biograferet af Palle Birkelund (R. Paulli).
- Kraks Blå Bog. 1963.
- Salmonsens Konversationsleksikon. 2.udg. (1915-30. 26 bind). i: Supplementsbind. 1930.
- Den store danske encyklopædi. (1995-2001. 20 bind).


Biografier

- Interview ved Holger Jersild. i: Gads danske Magasin, 1937, side 645-52.
- Overbibliotekar Svend Dahl 50 Aar / Robert L. Hansen. i: Bogens Verden, 1937, side 224-27.
- Svend Dahl på Tresårsdagen 1887 - 24. September - 1947. Århus, 1947. 18 sider. Bibliografi heri.
- Svend Dahl 60 Aar / Isak Collijn. i: Nordisk tidsskrift för bok- och biblioteksväsen, 1947, side 113-14.
- Rigsbibliotekar Svend Dahl 60 Aar / Albert Fabritius. i: De grafiske Fag, 1947, side 279-80.
- Svend Dahl tager afsked / Robert L. Hansen. i: Bogens Verden, 1952, side 214-15.
- Svend Dahl fylder 70. Modtager Hielmstiernemedaille. i: Bogens Verden, 1957, side 347-49.
- Nordiska studiet i bok- och biblioteksväsen ägnade minnet af Svend Dahl. i: Nordisk tidsskrift för bok- och biblioteksväsen, Uppsala, Stockholm, 1963. Heri: Palle Birkelund: Svend Dahl 1887-1963. Side III-IX. Gerda Møller: Svend Dahl. Bibliografi 1948-63. Side X-XII.
- Otto Andersen. i: Det danske bogmarked, 1963, side 1258.
- Svend Dahl 1887 - 1963 / Palle Birkelund. i: Bogens Verden, 1963, side 537-41.
- Palle Birkelund. i: Libri, 1963, side 157-60.
- Axel Garboe. i: Naturhistorisk Tidende, 1964-65, side 26-29.
- Ragnar Spärck. i: Videnskabelige meddelelser fra dansk naturhistorisk forening i København, 1964, side XIII-XV.
- Robert L. Hansen. i: Biblioteksbladet, 1964, side 97.
- P. Kirkegaard. i: Bogvennen, 1965, side 1-5.


Ikonografi

- Buste af Jenö Meister 1942. Det kgl. bibliotek.
- Tegning af Otto Christensen.
- Foto i Det kgl. biblioteks kort- og billedafdeling.


Efterladte papirer

Papirer i Det kongelige Bibliotek. Levnedsbeskrivelse i ordenskapitlet.


Audio og video

-- Overbibliotekar Svend Dahl fører rundt og fortæller om det nye Universitetsbibliotek på Nørre Allé 1942. (DR Radioarkiv nr. 4822. Optaget 20.01.1942. Del af større optagelse på ialt 23:00 min. om nyopførte institutioner på Nørre Fælled. Rørdam).